Hop til indhold

Alle kommuner har en kommunal ungeindsats, der koordinerer de unges samlede forløb på tværs af uddannelses-, beskæftigelses- og socialindsatsen.

Unge under 25 år, der ikke er i gang med eller ikke har gennemført en erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelse, kan få vejledning om Uddannelse og Job hos den kommunale ungeindsats.

Jobcenteret og den kommunale ungeindsats samarbejder om unge under 25 år, når det er relevant.

Den kommunale ungeindsats giver vejledning til alle unge i grundskolen fra 7. klasse til 10. klasse. Alle elever modtager kollektiv vejledning.

Elever, der ønsker at starte på en uddannelse, som ikke  er vurderet parate til den ønskede uddannelse, skal have individuel vejledning. Vejledningen skal her være særlig målrettet mod, at eleven bliver uddannelsesparat.

Udover vejledningsindsatsen skal elever i folkeskolen have undervisning i det obligatoriske emne Uddannelse og Job (emu.dk). Undervisningen i Uddannelse og Job er koblet tæt sammen med den kollektive vejledning.

I Uddannelse og Job forberedes eleverne til det forestående uddannelsesvalg og får igennem undervisningen indsigt i uddannelsesmuligheder efter folkeskolen, i arbejdslivet og arbejdsmarkedet.

Den kommunale ungeindsats skal gennem en opsøgende og opfølgende indsats tilbyde unge vejledning om valg af uddannelse og erhverv, hvis de ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Det gælder dog ikke unge, der er i beskæftigelse i mere end 30 timer om ugen.

Vejledningen af unge uden for skolen rettes mod unge, der skønnes at have behov for en særlig vejledningsindsats, og som ikke i forvejen modtager vejledning fra kommunale jobcentre, socialforvaltningen eller andre myndigheder.

Den kommunale ungeindsats er forpligtet til at samarbejde med skoler, uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv og andre aktører, så indsatserne bliver til størst mulig gavn for den unge og for samfundet.

For at styrke samarbejdet mellem kommuner og erhvervsskoler har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i samarbejde med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet en skabelon til samarbejdsaftale mellem kommune og erhvervsskole.

Læs pjecen "Samarbejde hjælper unge i uddannelse – God digital deling af oplysninger om unge" (pdf)

Alle unge, der forlader grundskolen, skal have en plan for videre uddannelse. Man har automatisk en uddannelsesplan, hvis man går direkte fra grundskolen videre på en ungdomsuddannelse.

For unge, der ikke går direkte videre i uddannelsessystemet, skal den kommunale ungeindsats sørge for at hjælpe den unge på vej mod uddannelse eller beskæftigelse. Det gælder også unge, der hverken er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Her er uddannelsesplanen det værktøj, som den kommunale ungeindsats bruger i samarbejde med den unge til at samle alle relevante informationer om den unge, så de kan hjælpe den unge bedst muligt på vej.

Den kommunale ungeindsats foretager målgruppevurdering af unge, der ønsker at starte på Forberedende Grunduddannelse (FGU) og unge, der kan være i målgruppen for ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).

Den sammenhængende plan for vejledning skal sikre bedre sammenhæng mellem vejlednings- og undervisningsaktiviteterne i grundskolens 7. og 10. klasse.

Den sammenhængende plan er en fælleskommunal plan, der dækker alle grundskoler, hvor kommunalbestyrelsen har ansvaret for vejledningen.

Formålet med planen er, at både elever og forældre oplever en helhedsorienteret vejlednings- og afklaringsindsats i forhold til uddannelsesvalget, og at elever og forældre får bedre indsigt i de krav og uddannelsesmuligheder, der ligger efter grundskolen.

Materialet er opdateret så det stemmer overens med de regler, der gælder fra 1. august 2024.

Til brug for kommunernes udarbejdelse af den sammenhængende plan har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet et inspirationsmateriale:

Inspirationsmateriale til kommuner til udvikling af den sammenhængende plan for vejledning (pdf)

Som noget nyt skal den sammenhængende plan fra 1. august 2024 også indeholde en beskrivelse af, hvordan og hvornår kommunalbestyrelsen identificerer elever med behov for en særlig målrettet skole- og vejledningsindsats. I den forbindelse har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet et inspirationsmateriale:

Inspirationsmateriale til kommuner om at identificere elever med behov for en særlig målrettet skole- og vejledningindsats (pdf)

Sidst opdateret: 15. november 2023