Hop til indhold

Elever og studerende med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse skal have mulighed for at gennemføre en uddannelse på lige vilkår med andre elever og studerende, og det skal specialpædagogisk støtte (SPS) sikre. 

Institutioner kan søge om SPS til elever og studerende hos styrelsen.

Tilsyn med SPS-ordningen

Styrelsen fører tilsyn med, hvordan institutionerne anvender SPS-ordningen og tilskuddet til støtte.

Tilsynet følger to spor: 

 • Et administrativt spor, hvor institutionerne skal fremvise dokumentation i forbindelse med blandt andet ansøgninger og refusioner
 • Et indholdsmæssigt spor, hvor kvaliteten af institutionernes SPS undersøges.

Langt de fleste institutioner i tilsyn opnår et kvalitetsløft i deres praksis med specialpædagogisk støtte til gavn for de elever, som har behov for støtten.

Hvornår indledes et tilsyn?

Tilsyn retter sig mod specifikke støtteformer indenfor SPS, og styrelsen vurderer, om institutionerne administrerer de enkelte sagsbehandlingsskridt og støtteformer korrekt.

Der kan være forskellige årsager til, at styrelsen igangsætter et tilsyn med SPS, fx. risikoen for at:

 • Tilskuddet anvendes forkert.
 • Støttemodtageres retssikkerhed er udfordret.
 • Støtten er mangelfuld.
 • Gældende reglerne ikke overholdes.

Tre Typer tilsyn 

Undersøgende tilsyn

Et undersøgende tilsyn er et målrettet tilsyn, som er baseret på institutionernes data. 

Det undersøgende tilsyn:

 • Sætter fokus på en konkret problemstilling, som institutionerne kan arbejde videre med. Tilsynet kan dermed være med til at forebygge, at en problemstilling udvikler sig.
 • Understøtter, at styrelsen får et bedre kendskab til institutioner, herunder også kendskab til god praksis, som kan deles med andre institutioner. Styrelsen bruger på den baggrund også tilsynet til at forbedre sin vejledning af institutionerne.

Eksempel:

Omfanget af aflyste tegnsprogstolkeopgaver er omfattende, hvilket betyder, at styrelsen refunderer et større beløb til tolkeopgaver, som ikke bliver gennemført.  Styrelsens tilsyn og øgede vejledning af institutionerne har bidraget til at begrænse udgifterne til aflyste tolkeopgaver, da institutionerne er blevet mere opmærksomme på problemet. Data har vist, at udgiften til for sent aflyste tolkeopgaver er faldet betydeligt i den periode, hvor der har været løbende tilsyn. 

Tematisk tilsyn

Tematisk tilsyn er en målrettet og klart defineret tilsynsindsats på et enkelt fokusområde.

Tematisk tilsyn er overordnet karakteriseret ved, at det:

 • Omfatter en samlet tilsynsindsats med flere institutioner på én gang.
 • Er en målrettet indsats på særlige områder, hvor styrelsen oplever, at institutionernes administration af SPS kan være særligt udfordret.

Eksempel:

De løbende tilsyn har vist udfordringer med dokumentationen af afholdte støttetimer. Udfordringerne kommer til udtryk ved mangelfulde forløbsbeskrivelser, som kan have kvalitetsmæssige konsekvenser for den støtte, støttemodtageren er berettiget til. Samtidigt har dokumentationen af afholdte støttetimer været mangelfuld. Det kan have økonomiske konsekvenser for institutionerne i de tilfælde, hvor de trækker refusion, som de måske ikke er berettiget til. 

Det tematiske tilsyn giver styrelsen mulighed for at understøtte den enkelte institutions praksis, fordi styrelsen i tilsynsforløbet indsamler viden om, hvordan institutionen arbejder med SPS og kan rådgive om en bedre praksis.

Enkeltsagstilsyn

Institutioner kan udtages til enkeltsagstilsyn på baggrund af oplysninger, der giver anledning til bekymring.

Enkeltsagstilsyn med SPS iværksættes, hvis:

 • Et tematisk tilsyn viser mangler af systematisk og kritisk karakter på den enkelte institution.
 • Styrelsen i behandlingen af ansøgninger om SPS ser sager, hvor der er gentagne mønstre af mangler eller fejl, eller hvis en henvendelse fra en institution skaber bekymring om kritiske fejl i institutionens administration af SPS.
 • En ekstern henvendelse eller klage medfører, at styrelsen vurderer, at der kan være risiko for systematiske og kritiske mangler i institutionens administration af SPS.  Henvendelser eller klager kan komme fra elever, forældre eller andre, der har en bekymring i forhold til en specifik institutions anvendelse af SPS.

Hvad sker der, når en institution udtages i tilsyn med SPS?

Når en institution udtages til et tilsyn med SPS, modtager institutionen et brev fra styrelsen med oplysninger om tilsynets formål og hvilken dokumentation, institutionen skal fremsende til styrelsen.

Tilsynet gennemføres som et forløb, hvor medarbejdere fra styrelsen er i kontakt med den enkelte institution på mail, telefon, via webinar og i enkelte tilfælde ved fysiske besøg.

I tilsynsforløbet vil institutionen altid få kontaktoplysninger til en medarbejder, institutionen kan henvende sig til.

Hvordan afsluttes et tilsyn?

 • Når institutionen lever op til gældende regler og retningslinjer, vil tilsynet blive afsluttet. Institutionen vil få en skriftlig tilbagemelding fra styrelsen om dette.
 • Hvis det er tvivlsomt om institutionen lever op til gældende regler og retningslinjer, eller hvis der er mindre, men væsentlige fejl, vil institutionen blive bedt om at redegøre for, hvordan den vil sikre, at praksis fremover opfylder kravene.
 • Hvis der er alvorlige og kritiske fejl, vil institutionen blive partshørt i forbindelse med en eventuel afgørelse om at tilbageholde tilskud eller om tilbagebetaling af tilskud.
Sidst opdateret: 22. marts 2024