Hop til indhold

Spørgsmål om trivselsmålinger på gymnasier og erhvervsuddannelser

Opdateret 25/10 2023 kl. 14:36

Erhvervsskoler og gymnasiale institutioner skal én gang om året måle elevernes og lærlingenes trivsel med henblik på at følge og styrke udviklingen i elevernes trivsel. Den årlige trivselsmåling fremgår af § 59a i lov om gymnasiale uddannelser og § 30a i lov om erhvervsuddannelser.

De enkelte elevers og lærlinges svar må udelukkende bruges til at udføre statistiske og videnskabelige opgørelser og undersøgelser af elevers trivsel.

Opdateret 25/10 2023 kl. 14:37

Styrelsen for It og Læring (STIL) er dataansvarlig. Styrelsen har en databehandleraftale med Rambøll, som bistår ved indsamling af oplysningerne. 

Opdateret 25/10 2023 kl. 14:38

Ved trivselsmålingen indsamles dine svar på spørgsmålene, der udgør trivselsmålingen sammen med dit Unilogin og CPR-nummer.

Opdateret 25/10 2023 kl. 14:39

Trivselsmålingens besvarelser må kun bruges til at udføre statistiske og videnskabelige opgørelser og undersøgelser af elevernes trivsel, herunder analyser som kobler elevernes og lærlingenes besvarelser med oplysninger fra Danmarks Statistik eller CPR registret. Den enkelte elevs/lærlings besvarelse af spørgeskemaet må ikke anvendes som grundlag for pædagogiske eller administrative handlinger i forhold til eleven. Det følger af Datatilsynets retningslinjer for statistiske undersøgelser. 

Opdateret 25/10 2023 kl. 14:41

Skolens lærere og andre, der arbejder med eleverne/lærlingene, har ikke adgang til den enkelte elevs/lærlinges besvarelse, men kun aggregerede diskretionerede statistiktabeller. 
Ministeriets egen anvendelse er også begrænset til at lave statistisk og analyser uden konsekvens for den enkelte elev.

Resultaterne fra trivselsmålingen er tilgængelige som aggregerede diskretionerede statistiktabeller i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus. Her kan alle f.eks. elever, forældre, skoler, politikere og forskere følge, hvordan trivslen er på forskellige skoler og på landsplan. I Børne- og Undervisningsministeriet datavarehus vil ledere og lærere på skoler også have mulighed for at få adgang til data på klasseniveau via Unilogin. Det vil ikke være muligt at se eller udlede den enkelte elevs/lærlinges besvarelse i statistiktabeller i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus. 

Styrelsen for It og Læring kan som dataansvarlig videregive personoplysningerne til forskere og andre myndigheder. Der kan kun videregives til brug for forskning og statistik, og kun hvis det er nødvendigt for modtagerens undersøgelse jf. databeskyttelseslovens § 10 og Datatilsynets retningslinjer herfor.

Personoplysninger fra trivselsmålingerne stilles kun til rådighed til analyser, som foretages på forskerkonti hos Danmarks Statistik. Det betyder blandt andet, at der kun er adgang til at analysere elevernes besvarelse i såkaldt pseudonymiseret form, hvor Danmarks Statistik har erstattet elevens CPR-nr. med et neutralt løbenummer.

Opdateret 25/10 2023 kl. 14:42

Trivselsmålingen gennemføres som en del af undervisningen. Hvis der er spørgsmål, som du ikke ønsker at svare på, kan du benytte svarkategorien ”Ved ikke”. 

Hvis du ikke deltager i trivselsmålingen, har det ikke konsekvenser for dig, men det er vigtigt, at alle elever får mulighed for at deltage i trivselsmålingen, herunder at flest mulige elever besvarer skemaet.

Opdateret 25/10 2023 kl. 14:43

Når Rambøll har leveret alle oplysningerne fra trivselsmålingerne til STIL, og STIL har modtaget disse korrekt, skal Rambøll slette oplysningerne igen.

Opdateret 25/10 2023 kl. 14:44

Dine svar bliver sammen med dit CPR-nummer og Unilogin opbevaret af Styrelsen for It og Læring i overensstemmelse med Datatilsynets retningslinjer. Det betyder, at styrelsen kan opbevare dine svar, så længe der er behov for at følge udviklingen i elevernes/lærlingenes trivsel.

Opdateret 25/10 2023 kl. 14:44

Din besvarelse på trivselsmålingen må kun behandles i videnskabeligt og statistisk øjemed. Det betyder, at databeskyttelsesloven sætter begrænsninger i dine rettigheder i forhold til at se, rette eller slette din besvarelse. 

Du har derfor ikke ret til at få udleveret din besvarelse, når du har besvaret spørgeskemaet. Du har ikke ret til at få slettet eller rettet i din besvarelse, efter den er afleveret. Du kan heller ikke gøre indsigelse mod den statistiske anvendelse af besvarelsen. 

Opdateret 25/10 2023 kl. 15:40

Det er Styrelsen for It og Læring, der er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles, når du besvarer trivselsmålingen.

Du kan læse mere om trivselsmålingen på uvm.dk, eller læs om trivselsmålingen på emu.dk.

Hvis du har spørgsmål om indsamlingen kan du kontakte styrelsens databeskyttelsesrådgiver Karsten Vest Nielsen på dpo@uvm.dk eller telefon 20 16 75 13 og høre mere om, hvordan dine personoplysninger bliver behandlet i forbindelse med trivselsmålingen. Du kan også kontakte STIL her.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger. Du kan kontakte Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk.

Sidst opdateret: 26. oktober 2023