Hop til indhold

1. Skærpet formål med STU

De unge skal have de bedste forudsætninger for at komme godt videre i tilværelsen efter STU. Derfor skærpes formålet med STU, så det bliver tydeligere rettet mod at give de unge de bedste muligheder for videre uddannelse og beskæftigelse. For de unge, hvor arbejdsmarkedet eller videre uddannelse ikke er en mulighed, skal der fortsat være et tydeligt mål om, at eleverne opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet.

2. Flere rettigheder for valg af tilbud

For at give de unge mere indflydelse på deres uddannelsesforløb, og sikre at deres drømme og ønsker for fremtiden vægter højt, skal kommunen tage stilling til og vejlede den unge ud fra de forslag, den unge selv kommer med. Derfor indføres nye rettigheder til de unge, der konkret får ret til at:

  • vælge mellem flere relevante tilbud, som kommunen er forpligtet til at præsentere og vejlede i forhold til.
  • komme med et alternativt forslag til kommunens foreslåede tilbud, der har samme visitationsniveau, herunder pris, og som den unge mener kan tilgodese indholdet i sin forløbsplan.

3. Tydeligere myndighedsansvar

For at understøtte et større fokus på kommunernes ansvar over for både STU-elever og de benyttede uddannelsessteder, tydeliggøres de eksisterende krav til kommunernes overenskomster med uddannelsesstederne ved at skrive dem direkte i STU-loven, og –bekendtgørelsen. Overenskomsterne skifter navn til kvalitetsaftaler, som fremover skal indeholde en beskrivelse af opgavefordelingen mellem kommune og uddannelsessted. Kommunerne skal også orientere om STU på deres hjemmeside.

4. Fagligt grundlag for specialplanlægning

Der etableres et fagligt grundlag for politisk stillingtagen til specialplanlægning på STU-området gennem kortlægninger og analyser af den samlede vifte af STU-tilbud. Det faglige grundlag skal give overblik over relevante tilbud og STU-målgruppens behov i kommunerne og understøtte bedre udnyttelse af ressourcer. 

5. Bedre overblik over STU-tilbud

De unge og deres familier skal have et bedre overblik over, hvilke uddannelsessteder der findes, og der etableres derfor en STU-portal over eksisterende uddannelsessteder, der udbyder STU. Alle uddannelsessteder skal registres i portalen.

6. Tidlig afklaring og bedre overgang

De unges perspektiver, fremtidsmuligheder og ønsker skal afklares, inden de afslutter deres STU. Det skal understøttes af en generel opstramning af udslusningsredskaber og -indsatser for de unge. Blandt andet opdeles det nuværende kompetencepapir i et ressourcepapir og et uddannelsesbevis, og der indføres skærpede krav til udarbejdelsen af ressourcepapir samt udslusningsmøde. 
Der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan forløbsplanen og ressourcepapiret kan nytænkes for at sammenkoble den unges progressionsmål under uddannelsesforløbet og overgangen fra STU.

7. Unges ret til at blive hørt

Kommuner og uddannelsesinstitutioner skal i højere grad inddrage den unge i visitationsprocessen og tilrettelæggelse af uddannelsen. Blandt andet gennem elevernes ret til at oprette et elevråd, så de unge kan få øget indflydelse på egen uddannelse.

8. Seksualvejledning til unge i STU-målgruppen

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan STU-målgruppen meningsfuldt kan få relevant seksualvejledning, herunder om køn og seksualitet.

9. Økonomimodel for STU

Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til økonomimodellen for STU med særligt fokus på afdækning af priser og kvalitet. 

Sidst opdateret: 21. marts 2023