Hop til indhold

I Danmark har vi en lang tradition for, at unge mennesker frit kan vælge at gå på et privat gymnasium eller kursus. Den frie skoletradition er en central mulighed i det danske uddannelsessystem både i forhold til de frie grundskoler og private institutioner for gymnasiale uddannelser. Der findes omkring 30 private institutioner for gymnasiale uddannelser i landet på nuværende tidspunkt.

Tilsyn

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører tilsyn med de private institutioner for gymnasiale uddannelsers faglige resultater, regeloverholdelse og økonomi.

Styrelsen fører tilsyn med, om undervisningen på private institutioner for gymnasiale uddannelser er i overensstemmelse med, hvad der almindeligvis kræves i de gymnasiale uddannelser. Børne- og undervisningsministeren kan således godkende, at private opretter gymnasieskoler, studenterkurser og hf-kurser, der giver undervisning i uddannelsen til den almene studentereksamen, 2-årig uddannelse til almen studentereksamen, uddannelsen til hf-eksamen og gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) i henhold til lov om de gymnasiale uddannelser.

Et privat gymnasium eller kursus skal efter dets formål og hele dets virke forberede eleverne eller kursisterne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes eller kursisternes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Styrelsen fører tilsyn med institutionernes overholdelse af ovenstående krav om frihed og folkestyre.

Private institutioner for gymnasiale uddannelser skal endvidere i deres virke som selvejende uddannelsesinstitutioner være uafhængige, og institutionens midler må alene komme institutionens skole- og undervisningsvirksomhed til gode (uafhængighedskravet). Styrelsen fører tilsyn med institutionernes overholdelse af ovenstående krav om uafhængighed.

Institutionerne skal leve op til de nævnte krav, uanset hvilke værdier og opfattelser institutionerne bygger på.

Styrelsen fører endvidere tilsyn med de private institutioners økonomiske forhold og administration.

Styrelsen er derimod ikke klageinstans i forhold til konflikter mellem forældre/elever/borgere og private institutioner for gymnasiale uddannelser.

Den overordnede ledelse af et privat gymnasium eller kursus varetages af en bestyrelse, der er ansvarlig over for børne- og undervisningsministeren for institutionens eller kursets drift. Den daglige ledelse varetages af institutionens ledelse, det vil sige af en rektor eller en direktør. På private institutioner for gymnasiale uddannelser er den rette klagevej derfor til institutionens ledelse.

Styrelsen skal oplyse, at henvendelser vedr. kriminelle forhold skal rettes til politiet, og at henvendelser vedrørende sociale forhold skal rettes til den kommunale forvaltning.

Hvem kan bruge whistleblower-ordningen?

Med whistleblower-ordningen giver styrelsen alle, der har kendskab til mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på et privat gymnasium eller kursus mulighed for at henvende sig til styrelsen herom og samtidig få sikret deres anonymitet. Ordningen skal tilskynde nogle til at rette henvendelse, som ellers ville have undladt det på grund af frygt for deres ansættelse, medieomtale m.v.

Fortrolighed

Hvis du henvender dig til styrelsen via whistleblower-ordningen er du sikret, at oplysninger om dig ikke vises for andre end få betroede medarbejdere i styrelsen. Det betyder, at styrelsen over for institutioner, myndigheder og andre ikke må oplyse om, at den har modtaget din henvendelse. At du er sikret fortrolighed betyder endvidere, at det ikke er tilladt for styrelsen at give oplysninger om henvendelsen videre i forbindelse med partsaktindsigt efter forvaltningsloven eller aktindsigt efter offentlighedsloven.

Det er dog stadig nødvendigt for styrelsen, at du oplyser dit navn samt dine kontaktoplysninger. Dette skyldes, at styrelsen skal have mulighed for at kontakte dig, såfremt der skulle opstå opklarende spørgsmål i behandlingen af din henvendelse. I medfør af fortroligheden vil dit navn og dine kontaktoplysninger kun forblive kendt af styrelsen.

Hvad kan være bekymrende forhold på et privat gymnasium eller kursus?

Hvis du er bekymret for, om et privat gymnasium eller kursus lever op til lovens krav, skal du være opmærksom på, at private institutioner for gymnasiale uddannelser har lov og ret til at tilrettelægge undervisningen og i øvrigt drive institutionen ud fra egne værdier og livsopfattelser. Så længe dette ikke strider mod lov om de gymnasiale uddannelser, frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet.

Det kan være svært at vurdere, om et privat gymnasium eller kursus lever op til ovenævnte krav, men du kan rette henvendelse, for eksempel hvis du har mistanke om at:

 • institutionen ikke overholder dansk lovgivning
 • institutionen er et samlingssted for lukkede og eventuelt kriminelle miljøer
 • institutionens samarbejde med offentlige instanser bærer præg af lukkethed og afstandstagen
 • institutionen ikke lever op til sin underretningspligt
 • institutionen udøver social kontrol og styrer eleverne eller kursisterne strengt til en grad, at de mistrives
 • der ikke sker elevinddragelse på institutionen, herunder at eleverne eller kursisterne ikke har mulighed for og evne til at forholde sig kritisk til forhold i deres hverdag og skoleliv
 • der er en udpræget forskelsbehandling mellem kønnene på institutionen
 • der er begrænset forældreindflydelse, herunder i bestyrelsesarbejde og generalforsamling
 • institutionen opfordrer til handlinger, som er strafbare, eller i øvrigt understøtter radikalisering og afstandtagen fra det danske samfund.

Kravet til private institutioner for gymnasiale uddannelsers undervisning går ud på, at undervisningen overordnet set skal være i overensstemmelse med, hvad der almindeligvis kræves i de gymnasiale uddannelser. Det betyder, at der for eksempel ikke behøver at være de samme fag på skemaet som på en almen gymnasial uddannelse. Men undervisningens indhold og niveau skal overordnet være på linje med eller ligge over de gymnasiale uddannelsers indhold og niveau.

Du kan rette henvendelse, hvis du for eksempel er bekymret for:

 • kvaliteten af institutionens undervisningsmaterialer
 • kvaliteten af undervisningen i flere eller enkelte fag, herunder lærernes/lærerens danskkundskaber
 • antallet af undervisningstimer generelt eller i bestemte fag.

Hvad sker der, når jeg henvender mig?

Hvis du henvender dig skriftligt, vil du modtage en kvittering for henvendelsen. Derefter vil styrelsen vurdere, hvad der videre skal ske i sagen på baggrund af dine oplysninger og eventuelt vende tilbage med opklarende spørgsmål.

Ved telefonisk henvendelse vil du blive bedt om at redegøre for bekymringen og derefter overlades sagen til styrelsen.

Du vil almindeligvis ikke blive orienteret om sagens videre forløb.


Kontakt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet via whistleblower-ordningen

Vil du bruge whistleblower-ordningen, skal det ske telefonisk eller via en formular.

Sidst opdateret: 2. august 2023