Hop til indhold

Skolerne deltager hvert andet år i en undersøgelse, hvor skoleledelser, lærere og elever i 4., 6., og 8. klasse bliver spurgt ind til deres oplevelser inden for tre centrale temaer. Grundskolepanelet vil give vigtig viden om elevernes skoledag, og, hvordan skolerne  skaber kvalitet i undervisningen.

Et andet vigtigt formål med Grundskolepanelet er at reducere antallet af spørgeskemaer fra Børne og Undervisningsministeriet. Undersøgelsen samler tidligere og kommende undersøgelser og mindsker dermed belastningen af henvendelser til grundskolen fra ministeriet.

I Grundskolepanelet får både folkeskoler og frie grundskoler en stemme i forhold til de tre hovedtemaer: Praktisk og motiverende undervisning, Inkluderende læringsmiljøer for alle elever, og Frihed, ledelse og profession. 

Temaer i Grundskolepanelet

Grundskolepanelet følger skolernes arbejde med at tilrettelægge og gennemføre motiverende undervisning for alle elever, der indeholder varierende og anvendelsesorienterede elementer. Samtidig giver panelet mulighed for at spørge eleverne om deres oplevelse af undervisningen, og betydningen af forskellige undervisningsformer for deres motivation.

I 2016 og 2022 gav inklusionseftersynet og -evalueringen vigtig viden om skolernes arbejde med at skabe inkluderende læringsmiljøer og med at sikre, at elever med særlige behov får den støtte, de har behov for. Grundskolepanelet skal følge op på hovedresultaterne fra 2016 og 2022 og gøre det muligt at følge både folkeskolers og frie grundskolers arbejde med at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle elever, herunder også elever med særlige behov. Med Grundskolepanelet bliver det muligt at undersøge, hvor mange elever i indskolingen og på mellemtrinnet, der har behov for særlig støtte. Det er ikke tidligere i undersøgt.

Der er stort politisk fokus på at give skolerne et større handlerum til at løfte kvaliteten på den enkelte skole ud fra, hvad der er mest meningsfyldt lokalt. Skolerne skal bl.a. have mulighed for i højere grad selv at udfylde de ledelsesmæssige rammer. Dermed arbejdes der for at vise større tillid ved at styrke den faglige frihed og øge ledelsesrummet lokalt på skolerne.

Grundskolepanelet skal følge udviklingen i lederes, læreres og pædagogers oplevelse af friheden og rammerne for det arbejde, de dagligt udfører, og hvilke ændringer et større handlerum giver i forhold til ledelse og samarbejde.

 

I grundskolepanelets fire runder, som finder sted fra 2024-2030, vil der indgå særlige temaer, som er aktuelle på undersøgelsestidspunktet.

I første runde, der gennemføres i 2024, bliver eleverne i 4. og 8. klasse bedt om at besvare spørgsmål om naturfag. Skoleledelsen og lærere skal svare på spørgsmål om mobil/skærmpolitik og anvendelse af skærme i undervisningen. Skoleledere i folkeskolen skal også svare på spørgsmål om skoledagens længde, som er et udsnit af spørgsmål fra en større undersøgelse af skoledagens længde, der tidligere blev gennemført blandt alle danske folkeskoler hvert år. Det er dermed et eksempel på, hvordan Grundskolepanelet kan samle tidligere undersøgelser i én, og mindske de administrative byrder forbundet med undersøgelser og dataindsamlinger fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Endelig skal både lærere og skoleledelse fra folkeskolen svare på spørgsmål om deres anvendelse af meddelelsesbogen, der blev indført i skoleåret 2022/23 som erstatning for elevplanerne.

Det får skolerne ud af at deltage i grundskolepanelet

  • De deltagende skoler får tilsendt udvalgte resultater af undersøgelserne for deres egen skole. Skolerapporterne vil give indblik i besvarelserne fra målgrupperne, og rapporterne kan bruges i udviklingen af skolerne. I rapporterne vil det ikke være muligt at se de individuelle besvarelser. 
  • På landsplan skaber grundskolepanelet solid viden om undersøgelsernes temaer, som gør det muligt at følge skolernes udvikling gennem tid. Det er vigtig viden, der skal bidrage til at kvalificere drøftelser på politisk niveau, og forbedre ministeriets og forskningsmiljøernes analysemuligheder og rådgivning til skolerne. Skoler, der deltager, får løbende mulighed for at blive hørt i dialoger om skoleudvikling. 

Tidsplan for Grundskolepanelet

Nedenfor ses et overblik over Grundskolepanelets forløb. Efter hver runde af undersøgelsen modtager hver skole, som opnår en tilstrækkelig svarprocent, en skolerapport med udvalgte resultater. 

1. runde af Grundskolepanelet

Tidspunkt Emne
Uge 11 2024 Skolen modtager spørgeskemaerne og har fire uger til at besvare dem
Sommer 2024 Skolen modtager en skolerapport med udvalgte resultater
Efterår 2024 og frem De nationale resultater offentliggøres

Fremtidige runder

2026

Tidspunkt Emne
Uge 11 2026 Skolen modtager spørgeskemaerne til 2. runde af Grundskolepanelet og har fire uger til at besvare dem
Sommer 2026 Skolen modtager en skolerapport med udvalgte resultater
Efterår 2026 og frem De nationale resultater offentliggøres

2028

Tidspunkt Emne
Uge 11 2028 Skolen modtager spørgeskemaerne til 3. runde af Grundskolepanelet og har fire uger til at besvare dem
Sommer 2028 Skolen modtager en skolerapport med udvalgte resultater
Efterår 2028 og frem De nationale resultater offentliggøres

2030

Tidspunkt Emne
Uge 11 2030 Skolen modtager spørgeskemaerne til 4. runde af Grundskolepanelet og har fire uger til at besvare dem
Sommer 2030 Skolen modtager en skolerapport med udvalgte resultater
Efterår 2023 og frem De nationale resultater offentliggøres

Fortrolighed

Undersøgelsens svar behandles fortroligt, og det vil ikke være muligt at identificere de individuelle respondenter i afrapporteringen.

Læs mere om BUVMs behandling af personoplysninger:

Fakta om Grundskolepanelet

Undersøgelsen gennemføres med spørgeskemaer, der er udarbejdet med rådgivning fra eksperter og forskere, særligt med rådgivning fra VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og EVA (Danmarks Evalueringsinstitut).

Grundskolepanelets temaer og spørgeskemaer er desuden drøftet med grundskolens parter i en arbejdsgruppe under Sammen om Skolen og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de frie grundskoler. 

Sidst opdateret: 18. juni 2024