Hop til indhold

I januar 2019 blev der indgået en ny politisk aftale, der blandt andet skal skabe mere gennemsigtighed i forbindelse med donationer til skoler og give mulighed for etablering af afdelinger af frie grundskoler og private gymnasier og klubtilbud fra 4. klasse.

Læs nyheden ” Ny politisk aftale skaber tydeligere og bedre rammer for frie skoler”. 

Nedenunder ses de hyppigste spørgsmål/svar, der har været i forbindelse med aftalen.

Spørgsmål/svar om donationer til frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier.

Forbud mod anonyme donationer til frie skoler

Opdateret 01/03 2022 kl. 10:31

Der indføres ikke krav om, at skolen særskilt skal informere skolens forældre om donationer til skolen eller offentliggøre information om donationer på skolens hjemmeside.

Alle donationer skal fremgå af skolens årsrapport, som årligt offentliggøres på regnskabsportalen, med beløb samt navn og adresse på donator,

Hvis donationen er på over 20.000 kroner eksklusive moms, skal skolen udarbejde en redegørelse, hvor donators navn skal fremgå, jf. forklar eller afvis-kravet neden for. Der er ikke krav om, at skolen skal offentliggøre sin redegørelse på skolens hjemmeside.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil udsende informationsmateriale om skolernes redegørelser for donationer på over 20.000 kroner eksklusive moms.

Opdateret 06/06 2019 kl. 15:26

Forældres frivillige arbejde for en fri skole, for eksempel medvirken ved rengøring eller reparationsarbejde, bliver ikke anset som anonyme donationer.

Opdateret 01/03 2022 kl. 10:31

En klasse kan fremover, som hidtil, have en klassekasse, for eksempel til indkøb af is på en skoleudflugt.

Indsamling til klassekasser og andre lignende småindsamlinger, som ikke direkte vedrører skolens økonomi, men i stedet klassens økonomi, bliver ikke anset som anonyme donationer.

Opdateret 06/06 2019 kl. 15:26

Ja. Tjenesteydelser, for eksempel håndværkerydelser og lignende svarer til et pengebeløb, som for eksempel håndværkeren normalt får penge for i erhvervsmæssig sammenhæng.

Opdateret 06/06 2019 kl. 15:26

Ja, forbuddet mod at modtage anonyme donationer omfatter også anonyme donationer i form af andet end pengebeløb, for eksempel varer, undervisningsmateriale, computere og så videre.

Opdateret 06/06 2019 kl. 15:26

Ja, forslaget omfatter både indenlandske og udenlandske donationer.

Opdateret 06/06 2019 kl. 15:27

Ja, alle donationer skal fremgå af skolens årsrapport med størrelse på donationen samt navn og adresse på donator.

"Forklar eller afvis-krav” for donationer over 20.000 kroner eksklusive moms

Opdateret 01/03 2022 kl. 10:31

Ja, en fri skole skal udarbejde en skriftlig redegørelse for en tjenesteydelse, for eksempel en håndværkerydelse og lignende, til en værdi på over 20.000 kroner eksklusive moms, som skolen ikke har betalt for. Det gælder alle donerede ydelser.

En donation i form af en tjenesteydelse, for eksempel en håndværkerydelse, eller varer opgøres til markedsværdien.

Opdateret 06/06 2019 kl. 15:32

Ja, kravet omfatter også anonyme donationer i form af andet end pengebeløb, for eksempel undervisningsmateriale, computere og så videre. Disse skal opgøres til markedsværdien.

Opdateret 06/06 2019 kl. 15:33

Ja, forklar eller afvis-kravet gælder både indenlandske og udenlandske donationer.

Opdateret 06/06 2019 kl. 15:36

Ja. Hvis skolen er bekendt med eller burde være bekendt med, at flere donationer på under 20.000 kroner kommer fra samme donator, og det samlede donationsbeløb er over 20.000 kroner eksklusiv moms, er donationerne omfattet af kravet om, at skolen skal udarbejde en skriftlig redegørelse.

Opdateret 01/03 2022 kl. 10:31

Skolen skal redegøre for, om der er knyttet betingelser til donationen, eller om skolen i øvrigt har forbindelser til donator, der vil kunne rejse tvivl om skolens eller kursets overholdelse af frihed og folkestyre-kravet og kravet om uafhængighed. 

Hvis skolen vurderer, at modtagelse af en donation indebærer påvirkningsrisiko i forhold til krav om frihed og folkestyre og kravet om uafhængighed, skal skolen afvise donationen.

Skolerne vil fortsat kunne modtage donationer, der er forenelige med uafhængighedskravet og frihed og folkestyre-kravet.

Den skriftlige redegørelse skal underskrives af skolens bestyrelse.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil udsende informationsmateriale om skolernes redegørelser for donationer på over 20.000 kroner eksklusive moms.

 

Opdateret 01/03 2022 kl. 10:31

Den skriftlige redegørelse skal udarbejdes inden 30 dage efter modtagelse af en donation på over 20.000 kroner eksklusive moms.

Redegørelsen skal underskrives af skolens bestyrelse.

Opdateret 06/06 2019 kl. 15:41

Skolernes udarbejdelse i forbindelse med ”forklar eller afvis-kravet” vil indgå i Styrelsen for Undervisning og Kvalitets tilsyn med skolerne.

Forbud mod donationer på over 20.000 kroner eksklusive moms fra eller lejeaftaler med offentlige myndigheder, fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU og EØS

Opdateret 06/06 2019 kl. 15:59

Ja, hvis skolen er bekendt med eller burde være bekendt med, at flere donationer på under 20.000 kroner, der tilsammen overstiger 20.000 kroner eksklusive moms, kommer fra samme donator fra et land uden for EU og EØS, er disse donationer omfattet af forbuddet.

Opdateret 01/03 2022 kl. 10:31

Skolen kan skriftligt ansøge undervisningsministeren om godkendelse af en donation på over 20.000 kroner eksklusive moms fra offentlige myndigheder eller fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU og EØS.

Det samme gælder for en aftale om leje af lokaler, bygninger eller arealer ejet af en offentlig myndighed eller fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU og EØS.

Opdateret 01/03 2022 kl. 10:31

For frie grundskoler, efterskoler, frie fagskoler og private institutioner for gymnasiale uddannelser gælder, at undervisningsministeren skal vurdere påvirkningsrisikoen for den pågældende skole i forhold til frihed og folkestyre-kravet og kravet om uafhængighed.

Hertil kommer for frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler også stå mål med-kravet i forhold til de undervisningspligtige elever og 10. klasse.

I vurderingen af påvirkningsrisikoen skal indgå:

  • Om donator eller udlejer aktivt har modarbejdet eller udtrykt holdninger m. v., der er i modstrid med frihed og folkestyrekravet.
  • Donators erklærede formål med sin egen organisation, virksomhed eller bevægelse.
  • Om donators eller udlejers formål er at fremme udemokratiske synspunkter og en samfundsudvikling, der modarbejder eller underminerer demokratiet og grundlæggende friheds- og menneskerettigheder.
  • Donators eller udlejers adfærd i forbindelse med og formålet med tidligere donationer fra samme donator eller lejeaftaler med samme udlejer.
  • Om donator eller udlejer har ydet støtte til organisationer eller formål, der søger at fremme antidemokratiske principper og værdier, som strider mod grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. 
  • Om donator systematisk yder støtte til organisationer i andre lande, og om donator har en organisatorisk relation til foreninger, bevægelser eller menigheder i Danmark, og
  • Om den konkrete donation eller lejeaftale kan skabe et afhængighedsforhold mellem skole og donator/udlejer.

Opdateret 01/03 2022 kl. 10:31

Skolen skal:

  • vurdere og redegøre for påvirkningsrisikoen for skolen selv i forhold til frihed og folkestyre-kravet og kravet om uafhængighed. Hertil kommer for frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler også stå mål med-kravet i forhold til de undervisningspligtige elever og 10. klasse. 
  • sandsynliggøre og betrygge, at der er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen ved modtagelse af donationen opfylder frihed og folkestyre-kravet, uafhængighedskravet og for frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler også stå mål med-kravet i forhold til de undervisningspligtige elever og 10. klasse.
  • i sin ansøgning inddrage samme punkter, som er nævnt i svaret ovenfor om Undervisningsministerens vurdering af ansøgninger.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil udsende informationsmateriale om ansøgninger fra skolerne om godkendelse af en donation på over 20.000 kroner eksklusive moms eller lejeaftale med personer fra lande uden for EU og EØS.

Opdateret 01/03 2022 kl. 10:31

Hvis Undervisningsministeren har godkendt en donation til en skole på over 20.000 kroner eksklusive moms fra lande uden for EU og EØS, er der ikke behov for, at skolen også udarbejder en redegørelse i forhold til ”forklar eller afvis-kravet”.

Skolen har allerede redegjort for donationen i sin ansøgning.

Opdateret 01/03 2022 kl. 10:31

Hvis skolen ønsker at beholde donationen, skal skolen inden 90 dage efter modtagelse af en donation på over 20.000 kroner eksklusive moms fra offentlige myndigheder, fysiske eller juridiske personer fra lande uden for EU eller EØS ansøge undervisningsministeren om godkendelse heraf.

Hvis undervisningsministeren afslår ansøgningen, skal skolen returnere donationen inden 30 dage efter skolens modtagelse af undervisningsministerens afslag på ansøgningen.

Spørgsmål/svar om styrket tilsyn med efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier

Opdateret 28/06 2024 kl. 14:22

Frihed og folkestyre-kravet indebærer, at skolerne er udtrykkeligt forpligtede til at undervise eleverne på en sådan måde, at eleverne vil kunne lære og blandt andet derigennem vil kunne komme til at respektere, at det danske samfund bygger på en række frihedsgrader samt forbud mod diskrimination, herunder i forhold til køn, race eller religion m.v.

Kravet om at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre omfatter hele institutionens virksomhed.

Kravet vil således også omfatte institutionens praksis med hensyn til optagelse af elever og ansættelse og afskedigelse af personale, herunder personalepolitik.

Opdateret 28/06 2024 kl. 14:24

Loven for efterskoler og frie fagskoler stiller i dag krav om, at skolerne skal tilbyde undervisning og samvær gennem livoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse.

Gymnasieloven (uddannelsesloven) har et frihed- og folkestyrekrav. Den eksplicitte fastsættelse af frihed- og folkestyrekrav ændrer ikke i praksis ved de gældende krav til efterskoler, frie fagskoler og private gymnasier.

Kravene udtrykker en harmonisering mellem lovgivningerne og en generel styrkelse af tilsynet med private institutioner for gymnasiale uddannelser, efterskoler og frie fagskoler. 

Frihed- og folkestyrekravet i lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser og i lov om efterskole og frie fagskoler skal sikre, at der ikke kan opstå en situation, hvor et forhold på en privat institution for gymnasiale uddannelser, en efterskole eller en fri fagskole ikke kan påtales af tilsynet, mens det på en fri grundskole ville være i modstrid med det frihed- og folkestyre-krav, der følger af friskoleloven.

Sidst opdateret: 28. juni 2024