Hop til indhold

Kvalitetstilsynet skal understøtte, at institutionerne leverer uddannelse af høj kvalitet og indfrier deres forpligtelse til at bidrage til at opfylde målene i Aftale om bedre veje til uddannelse og job.

Tilsynet skal sikre, at der systematisk kan identificeres og gribes ind over for skoler, der viser tegn på vedvarende dårlig kvalitet.

Tilsynet foregår med en tæt dialog om kvalitet og resultater med institutionerne i forbindelse med tilsynets gennemførelse.

Institutionens ansvar

Tilsynet tager udgangspunkt i, at kvalitetssikring og regeloverholdelse er et lokalt ansvar, der skal løftes af de enkelte skolers ledelse og bestyrelser.

Styrelsen lægger i kvalitetstilsynet vægt på, at den enkelte institution arbejder målrettet med kvalitetsudvikling og resultatvurdering, og at institutionen tager udgangspunkt i de regler, der er fastlagt for FGU-institutionernes kvalitetsarbejde.

Sådan føres der tilsyn

I tilrettelæggelsen af tilsynet med FGU benytter styrelsen sig af tre tilsynsspor:

Det risikobaserede tilsyn

I det risikobaserede tilsyn screener styrelsen FGU-institutionernes resultater på skoleniveau. Screeningerne blive gennemført på baggrund af data for hele kalenderår. Kalenderåret 2021 anvendes som baseline for de efterfølgende år.

Institutionerne screenes på

Der screenes på en samlet indikator for udslusning uden overgang til uddannelse eller beskæftigelse. Skoler med den højeste andel af elever, der udsluses/falder fra uden overgang til beskæftigelse eller uddannelse, udtages i screeningen. Det endelige antal skoler fastlægges, når der foreligger data. Ved fastlæggelsen sammenholdes den enkelte skoles resultat med resultatet fra de øvrige indikatorer.

Screeningsindikatorerne tager udgangspunkt i data fra de årlige trivselsmålinger. Den første måling foretages i november – december 2020. Der screenes på skoleniveau, hvor de dårligst præsterende skoler på generel trivsel udtages. Det endelige antal skoler fastlægges, når der foreligger data. Ved fastlæggelsen sammenholdes den enkelte skoles resultat med resultatet fra de øvrige indikatorer.

Der screenes på en samlet indikator for fraværet på skolen, uanset om fraværet er lovligt eller ulovligt. Skoler med den højeste samlede andel af fravær udtages i screeningen. Det endelige antal skoler fastlægges, når der foreligger data. Ved fastlæggelsen sammenholdes den enkelte skoles resultat med resultatet fra de øvrige indikatorer. Der tages forbehold for, at data skal have tilstrækkelig kvalitet.

 

Institutioner, der udtages i screeningen, skal udarbejde en statusredegørelse til styrelsen om de udfordringer, som de er udtaget på, og hvilke indsatser skolen har/vil igangsætte for at håndtere udfordringerne.

På baggrund af en helhedsvurdering, hvor både statusredegørelsen og screeningsresultaterne tages i betragtning, udtages et mindre antal institutioner til tilsyn. Institutioner, der udtages til tilsyn, vil blive tilbudt rådgivningsforløb og eventuelt netværk med læringskonsulenter. Som en del af tilsynet, vil styrelsen gennemføre tilsynsbesøg på skolerne.

Efter tilsynsmødet træffer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet afgørelse om, hvorvidt tilsynet afsluttes eller fortsættes. Hvis Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderer, at institutionens arbejde med påpegede problemstillinger er fyldestgørende, og der ikke er blevet identificeret regelbrud eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med tilsynet, afsluttes tilsynet.

Hvis Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vurderer, at institutionens arbejde med påpegede problemstillinger ikke er fyldestgørende, eller der er identificeret regelbrud eller andre uregelmæssigheder i forbindelse med tilsynet, fortsættes tilsynet med brug af sanktioner proportionalt med forseelsen.

Det tematiske tilsyn

Det tematiske tilsyn er overordnet karakteriseret ved, at det omfatter en samlet tilsynsindsats på et enkelt område med flere institutioner på én gang. Det muliggør en målrettet indsats på særlige områder, hvor institutionerne er særligt udfordrede, og/eller hvor der er et politisk ønske om fokus.

Styrelsen udvælger ud fra en stikprøve et antal skoler, fra hvilke styrelsen indhenter materialer vedrørende det valgte tema. Styrelsen undersøger, om de indhentede materialer følger reglerne og vurderer, om de giver anledning til:

  • Afslutning af tilsynet uden bemærkninger.
  • Enkeltsagstilsyn på baggrund af manglende regeloverholdelse på en institution.
  • Hyrdebrev og/eller temadag for hele sektoren på baggrund af generel manglende regeloverholdelse.

Enkeltsagstilsyn

Enkeltsagstilsynet omfatter som hovedregel tilsyn med konkrete institutioners processer og resultater, herunder tilsyn med manglende effektivitet i forvaltningen eller manglende efterlevelse af gældende regulering på institutionens område. Enkeltsagstilsynet iværksættes som oftest på baggrund af konkrete henvendelser, men kan også indledes som opfølgning på tidligere tilsynssager.

Dialog og indsatser

I det konkrete tilsynsforløb skal dialog med den enkelte institution bidrage til, at institutionens væsentligste udfordringer identificeres.

Dernæst skal institutionen opstille passende målorienterede indsatser, der kan imødekomme udfordringerne. For eksempel gennem udformning af en konkret opfølgningsplan for institutionen.

Sanktioner

Styrelsen har mulighed for at benytte sanktioner i forbindelse med et tilsyn. Styrelsen vil som udgangspunkt indlede med den mindst indgribende sanktion og benytte proportionalitetsprincippet, således at der ikke anvendes en sanktion, som er mere indgribende, end hvad der kræves for at bringe institutionens ulovlige eller uhensigtsmæssige aktivitet til ophør. Der vil således i alle tilfælde indgå et skøn før beslutning om anvendelse af sanktion.

Styrelsen kan anvende følgende sanktioner proportionalt med udfordringerne (listet fra mindst indgribende til mest indgribende):

  • Påbud om ændring af de konstaterede forhold.
  • Påbud om udarbejdelse af en handlingsplan.
  • Tilbageholdelse eller bortfald af tilskud helt eller delvist, eller tilbagebetaling af tilskud helt eller delvist.
  • Fratagelse af opgaver fra bestyrelsen eller dele heraf.
  • Beslutning om, at bestyrelsen skal træde tilbage.

Sanktionerne er hjemlet i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse §§ 48 – 51 (retsinformation.dk).

Vejledning

Institutioner, der udtages til tilsyn, vil blive tilbudt rådgivningsforløb med læringskonsulenter, ligesom institutionerne tilbydes vejledning ved læringskonsulenterne til udarbejdelse af eventuel handlingsplan.

Sidst opdateret: 26. juli 2023