Hop til indhold

Folkeskoler med kvalitetsudfordringer skal opdages hurtigt, så kommuner og skoler kan sætte tidligt ind med indsatser, der kan vende udviklingen.

For at kommunerne tidligt kan finde frem til de skoler, der har eller er i risiko for at få udfordringer med faglig kvalitet eller med trivsel, gennemgår Styrelsen for Undervisning og Kvalitet hvert år folkeskolernes faglige og trivselsmæssige resultater. Derved identificerer styrelsen de skoler, der har tegn på bekymrende kvalitet, herunder skoler som udtages i kvalitetstilsyn.

Læs mere om kvalitetstilsynet.

Krav om udviklingsplan og betegnelsen ”udviklingsliste” forventes afskaffet fra 2. juni 2023

Det følger af folkeskoleloven, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i skoleåret 2022/23 skal udtrække skoler til en udviklingsliste på baggrund af databaserede indikatorer, og at kommunerne skal udarbejde udviklingsplaner for de pågældende skoler. Da reglerne forventes ændret inden sommerferien som følge af den politiske aftale af 10. februar 2023, er der imidlertid endnu ikke udtrukket skoler.

Kommunerne behøver derfor ikke at foretage sig noget for at opfylde lovkravet om udviklingsplaner på nuværende tidspunkt.

Folkeskoleforligskredsen har ved politisk aftale af 10. februar 2023 besluttet at afskaffe det gældende lovkrav om en udviklingsplan for skoler på udviklingslisten. Det er ligeledes aftalt at afskaffe betegnelsen ”udviklingslisten”, da formålet ikke er at udarbejde en samlet oversigt, men derimod at kommunalbestyrelsen sætter ind over for skoler med bekymrende kvalitet. Aftalen forventes udmøntet i et lovforslag, der skal behandles i Folketinget i foråret 2023 med henblik på forventet ikrafttrædelse 2. juni 2023.

Umiddelbart derefter forventer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet at udsende breve til kommunalbestyrelser med skoler med bekymrende kvalitet. 

De kommuner, der i juni 2023 modtager en orientering om, at de har skoler med bekymrende kvalitet, forventes ifølge den nye politiske aftale af 10. februar 2023 at sætte fokus på arbejdet med kvaliteten og udviklingen af de pågældende skoler. Kommunerne vil dog ikke være underlagt et krav om at udarbejde en udviklingsplan.

De konkrete indikatorer til identifikation af skoler med bekymrende kvalitet vil blive beskrevet på styrelsens hjemmeside i juni 2023. Indikatorernes grænseværdier skal sikre, at antallet af skoler på udtrækningstidspunktet samlet set ikke overstiger 10 pct. af alle folkeskoler, inkl. skoler, der er udtaget i kvalitetstilsynet. Idet antallet af skoler udtaget i kvalitetstilsynet varierer løbende henover skoleåret, kan grænseværdierne ikke fastlægges endeligt før udtrækningstidspunktet.

Gældende lovkrav om udviklingsliste og udviklingsplan

Nedenfor beskrives det gældende lovkrav om en udviklingsliste og udviklingsplan, som forventes ændret per 2. juni 2023.

Udviklingslisten

Fra skoleåret 2022/23 identificerer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet de skoler, der har eller kan få udfordringer med kvaliteten. Udviklingslisten omfatter op til 10 pct. af folkeskolerne, inkl. skoler, der er udtaget i kvalitetstilsynet.

Kommunerne skal udarbejde en udviklingsplan for alle skoler på udviklingslisten. Det gælder også skoler udtaget i kvalitetstilsynet. Udviklingsplanen skal støtte skolerne i at forbedre deres resultater.

Hvad er en udviklingsplan?

Udviklingsplanen skal som minimum indeholde en beskrivelse af, hvilke indsatser, der igangsættes og/eller er igangsat for at vende udviklingen.

Udviklingsplanen kan herudover også indeholde fx en beskrivelse af skolens udfordringer og målsætninger for udviklingsplanen.

Udviklingsplanen skal ikke indsendes til eller godkendes af Børne- og Undervisningsministeriet.

Hvad er indikatorerne for udviklingslisten?

Indikatorerne, der skal udpege skoler til udviklingslisten, er fortsat ved at blive udarbejdet og vil blive beskrevet i skoleåret 2022/23. 

Kvalitetstilsyn

Hvert år gennemgår Styrelsen for Undervisning og Kvalitet folkeskolernes faglige og trivselsmæssige resultater for at finde frem til de skoler, der kan have vedvarende kvalitetsudfordringer. Skoler der efter en nærmere analyse og redegørelse fra kommunen vurderes at have vedvarende dårlig kvalitet, udtages til tilsyn. Skoler der udtages, kan få rådgivning fra ministeriets læringskonsulenter, som selv er praktikere.

Gennem dialog og målrettede rådgivningsindsatser får kommunen og skolen støtte til at få vendt en negativ udvikling. Det kan være på skoler, hvor mange elever mistrives eller har for lave resultater i folkeskolens afgangsprøver. Læs mere om kvalitetstilsyn. 

Lovgivning 

  • Tilsyn med folkeskolers kvalitetsudvikling: § 57d, stk. 2 og stk. 7.

Sidst opdateret: 25. april 2023