Hop til indhold

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter.

Der skabes en ny ramme med skoleudviklingssamtaler mellem skolen og kommunen, der skal gennemføres minimum én gang årligt. Skoleudviklingssamtaler skal styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udvikling af skolen.

Samtalerne skal desuden bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed og skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige udvikling og trivsel i folkeskolen.

Dialog og samarbejde, der styrker kvalitetsarbejdet lokalt

Skoleudviklingssamtalerne skal indgå som et element i et samarbejde mellem kommunen og skolen og i den løbende lokale dialog om skolens udvikling.

Samtalerne skal pege fremad mod indsatser, der kan skabe udvikling og mulighed for forbedringer på skolen.

Der er gode muligheder for at arbejde med indsatsområder, der styrker det lokale kvalitetsarbejde, når fokus er på dialog og samarbejde om relevante indsatser frem for fokus på afrapportering og skriftlig dokumentation.

Få formelle krav og stor grad af lokal frihed

Folkeskoleloven sætter rammen for skoleudviklingssamtalerne. Der er få formelle krav og en høj grad af lokal frihed til at tilrettelægge samtalerne.

Lovgivningsmæssige krav til skoleudviklingssamtaler:

 • Kommunalbestyrelsen skal afholde en årlig skoleudviklingssamtale med skolens leder.
 • Skolelederen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på.
 • Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet.
 • Resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen.
 • Samtalen skal følge op på tidligere skoleudviklingssamtaler.
 • Samtalen skal berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner.
 • Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside.

Lokale rammer for skoleudviklingssamtaler

Kommunalbestyrelserne skal sammen med skolerne tage stilling til en konkret lokal ramme for skoleudviklingssamtalerne, så de er med til at styrke evalueringskulturen.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har i samarbejde med parterne i Sammen om Skolen udarbejdet en vejledning om skoleudviklingssamtaler.

Her finder kommunalbestyrelser og skoler information om de få lovgivningsmæssige krav, der er til skoleudviklingssamtaler og inspiration til at tilrettelægge arbejdet med skoleudviklingssamtaler.

Som supplement til vejledningen er en materialepakke, hvor forskellige kommuner deler erfaringer fra det første skoleår med skoleudviklingssamtaler.

Læs vejledningen om skoleudviklingssamtaler (pdf)

Se materialepakke med inspiration til skoleudviklingssamtaler (pdf)

Lovgivning og relevante paragraffer

 • Folkeskoleloven: § 40 a om skoleudviklingssamtale

Spørgsmål og svar til skoleudviklingssamtaler

Opdateret 31/01 2024 kl. 11:42

Interne skoler har tidligere været omfattet af kommunalbestyrelsens opgave om at gennemføre skoleudviklingssamtaler med samtlige skoler i det kommunale skolevæsen.

Med virkning fra den 1. januar 2024 er der ikke længere er krav om, at kommunalbestyrelsen skal gennemføre en skoleudviklingssamtale med behandlings- og specialundervisningstilbud og specialundervisningstilbud på børne- og ungehjem (tidligere interne skoler). Kommunalbestyrelsen kan dog fortsat vælge at gennemføre en skoleudviklingssamtale også med disse undervisningstilbud som led i arbejdet med kvalitetsudvikling.

Opdateret 24/11 2023 kl. 11:57

Det er ikke lovpligtigt, at kommunalbestyrelsen gennemfører skoleudviklingssamtaler med lederne ved ungdomsskolerne, da de er omfattet af ungdomsskoleloven.

Kravet om, at kommunalbestyrelsen skal gennemføre skoleudviklingssamtaler med skolelederne ved samtlige skoler i det kommunale skolevæsen følger af folkeskoleloven. 

Opdateret 24/11 2023 kl. 11:59

Tilrettelæggelsen af skoleudviklingssamtalen fastlægges lokalt. Kommunalbestyrelsen kan vælge at delegere opgaven med at gennemføre samtaler med skolelederne til et politisk udvalg, den kommunale forvaltning eller til skolebestyrelserne. Opgaven kan dog ikke delegeres fuldt ud til skolebestyrelsen. Dette skyldes, at formålet med skoleudviklingssamtalen ikke kan indfries, hvis samtalerne udelukkende bliver en intern dialog på skolen. Det betyder, at enten kommunalbestyrelse, et politisk udvalg eller forvaltning må være repræsenteret ved samtalen, og i praksis vil deltagelsen ofte være uddelegeret til forvaltningen.

Deltagerkredsen kan udvides, så den ud over kommunalbestyrelsen og skolelederen eksempelvis også omfatter repræsentanter fra skolebestyrelsen og relevante ressourcepersoner fra skolen. 


Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Skoleudviklingssamtaler er ét af mange initiativer under den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.  

Tilsammen har de forskellige initiativer til formål at styrke evalueringskulturen i folkeskolen ved at

 • bidrage til løbende evaluering og feedback til alle elever
 • bidrage til, at der følges op på elever, der oplever udfordringer
 • styrke den enkelte skole og det lokale skolevæsens evalueringskapacitet.

Aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen blev indgået af Folkeskoleforligskredsen i efteråret 2021 efter en tæt dialog med folkeskolens parter i Sammen om Skolen.

Læs mere om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Sidst opdateret: 13. februar 2024