Hop til indhold

Fra skoleåret 2022/23 skal kommunerne ikke længere udarbejde kvalitetsrapporter. Der skabes en ny ramme med skoleudviklingssamtaler mellem skolen og kommunen, der skal gennemføres minimum én gang årligt. Skoleudviklingssamtaler skal styrke dialogen, den fælles forståelse og samarbejdet om udvikling af skolen. Samtalerne skal desuden bidrage til at styrke evalueringskulturen som helhed og skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige udvikling og trivsel i folkeskolen.

Dialog og samarbejde, der styrker kvalitetsarbejdet lokalt

Skoleudviklingssamtalerne skal indgå som et element i et samarbejde mellem kommunen og skolen og i den løbende lokale dialog om skolens udvikling. Samtalerne skal pege fremad mod indsatser, der kan skabe udvikling og mulighed for forbedringer på skolen. Der er gode muligheder for at arbejde med indsatsområder, der styrker det lokale kvalitetsarbejde, når fokus er på dialog og samarbejde om relevante indsatser frem for fokus på afrapportering og skriftlig dokumentation.

Få formelle krav og stor grad af frihed til lokal tilrettelæggelse

Folkeskoleloven sætter rammen for skoleudviklingssamtalerne. Der er få formelle krav og dermed en høj grad af frihed til lokal tilrettelæggelse af samtalerne.

De lovgivningsmæssige rammer for skoleudviklingssamtaler er:

  • Kommunalbestyrelsen skal afholde en årlig skoleudviklingssamtale med skolens leder.
  • Skolelederen har initiativret til at beskrive de udviklings- og indsatsområder, samtalen skal fokusere på.
  • Kommunalbestyrelsen supplerer med samtaleemner med afsæt i den strategiske ramme for skolevæsenet.
  • Resultaterne fra de obligatoriske test og anden relevant viden inddrages i skoleudviklingssamtalen.
  • Samtalen skal følge op på tidligere skoleudviklingssamtaler.
  • Samtalen skal berøre status på eventuelle udviklingsplaner og handlingsplaner.
  • Skolen skal oplyse om evalueringer af undervisningens kvalitet på skolens hjemmeside.

Lokale rammer for skoleudviklingssamtaler

Kommunerne skal i dialog med skolerne tage stilling til en konkret lokal ramme for skoleudviklingssamtalerne, så de understøtter en styrket evalueringskultur.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i samarbejde med parterne i Sammen om Skolen udarbejdet en vejledning om skoleudviklingssamtaler. Her finder kommuner og skoler information om de få lovgivningsmæssige krav, der er til skoleudviklingssamtaler og inspiration til at tilrettelægge arbejdet med skoleudviklingssamtaler.

Relevante paragraffer i Folkeskoleloven

  • § 40 a om skoleudviklingssamtale

Spørgsmål og svar til skoleudviklingssamtaler

Opdateret 20/01 2023 kl. 10:27

Der skal ifølge folkeskoleloven gennemføres samtaler med hver af skolelederne ved samtlige skoler i det kommunale skolevæsen. Det omfatter også interne skoler i det kommunale skolevæsen.

Opdateret 20/01 2023 kl. 10:28

Det er ikke lovpligtigt, at kommunalbestyrelsen gennemfører skoleudviklingssamtaler med lederne ved ungdomsskolerne. Ungdomsskolerne er omfattet af ungdomsskoleloven. Kravet om, at kommunalbestyrelsen skal gennemføre skoleudviklingssamtaler med skolelederne ved samtlige skoler i det kommunale skolevæsen følger af folkeskoleloven. 

Opdateret 20/04 2023 kl. 10:26

Ja. Det er formelt kommunalbestyrelsen, der gennemfører skoleudviklingssamtalerne med skolelederen, men opgaven kan delegeres til et politisk udvalg, til forvaltningen og til skolebestyrelsen. Kommunen kan også beslutte, at fx både kommunalbestyrelse og forvaltning er repræsenteret på skoleudviklingssamtalerne.

Sidst opdateret: 20. april 2023