Hop til indhold

Der skal udvikles en ny it-understøttet klassebaseret screening for læsevanskeligheder, som alle elever skal gennemføre i 1. klasse. 

Screeningen skal:

  • medvirke til, at skolerne bedre kan identificere elever med læsevanskeligheder og yde faglig støtte til disse elever tidligt i deres skolegang. 
  • bidrage til, at skolerne får et bedre fagligt grundlag for at opdage de elever, der har behov for at gennemføre Risikotest for ordblindhed.

En faglig arbejdsgruppe skal udvikle screeningen for læsevanskeligheder

Der nedsættes en faglig arbejdsgruppe, som får til opgave at udvikle screeningen for læsevanskeligheder med fokus på at afdække afkodningsfærdigheder og sprogforståelse.

Arbejdsgruppen nedsættes 1. november 2022 og begynder sit arbejde i januar 2023. Læsescreeningen skal implementeres i skoleåret 2025/2026. 

Information om arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen vil bestå af forskere og praktikere med viden om:

  • afkodning og ordblindhed
  • sprogforståelse/sprogforståelsesvanskeligheder
  • testmetode
  • praksisviden om læsning og sprogforståelse i grundskolen
  • indsigt i Risikotest for ordblindhed og sprogvurderingen i børnehaveklassen
  • erfaringer fra lignende udviklingsarbejde

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet sekretariatsbetjener arbejdsgruppen og inddrager Sammen om Skolen undervejs i arbejdet. Styrelsen for It og Læring står for udviklingen af it-understøttelsen af læsescreeningen og deltager løbende i arbejdsgruppens møder.

Når gruppen er nedsat, kan du finde kommissorium for arbejdsgruppen og en liste med arbejdsgruppens medlemmer på denne side.

Sidst opdateret: 25. august 2022