Hop til indhold

Alle elever skal have det bedste ud af deres skolegang og gode forudsætninger for at styrke deres faglige og alsidige udvikling. Meddelelsesbogen indføres som et nyt værktøj, der skal understøtte og kvalificere dialogen mellem elev, forældre og skole, så der er et fælles sigte for elevens læring og trivsel. 

Krav til meddelelsesbogen

Alle elever fra børnehaveklassen til 9. klasse skal have en meddelelsesbog. Der er få formelle krav til meddelelsesbogen, og skolerne har frihed til at udvikle og tilpasse den, så det giver mening for det lokale arbejde med evaluering og opfølgning.

Kravene til meddelelsesbogen er:

  • Den skal være skriftlig.
  • Den skal benyttes regelmæssigt og gøres tilgængelig for elev og forældre mindst én gang om året. 
  • For elever i børnehaveklassen skal man i meddelelsesbogen komme ind på kompetenceområderne sprog og matematisk opmærksomhed.
  • For elever i 1. til 9. klasse skal der også være indhold, som kommer ind på fagene dansk og matematik. 
  • For elever i 7.-9. klasse skal meddelelsesbogen indeholde overvejelser om elevernes uddannelse efter folkeskolen, og processen for at opnå de faglige krav, der eventuelt skal opfyldes i forbindelse med optagelse på en ungdomsuddannelse. 
  • For elever med udfordringer skal meddelelsesbogen indeholde information om de indsatser og den opfølgning, som skolen har iværksat for at afhjælpe udfordringerne.

Få væsentlige fokuspunkter til gavn for elevens udvikling

Meddelelsesbogen bruges som afsæt for en konstruktiv dialog mellem elev, forældre og skole, så der i fællesskab arbejdes med de næste skridt i elevens læring og trivsel.

Meddelelsesbogen bør indeholde få aktuelle fokuspunkter, som handler om elevens faglige og alsidige udvikling. Fokuspunkterne skal være praksisnære og konkrete.

Meddelelsesbogens få væsentlige fokuspunkter identificeres af det pædagogiske personale omkring eleven, som løbende og i fællesskab udvælger og drøfter med elever og forældre, hvad der er mest centralt at fokusere på i elevens udvikling. 

For elever i udfordringer i skolen skal meddelelsesbogen desuden have indhold, der vedrører indsatser og opfølgning, som skolen har iværksat for at understøtte elevens behov og udvikling. Meddelelsesbogen skal ikke indeholde al viden om en elev i udfordringer, men det som aktuelt er relevant for dialogen mellem skole og hjem, og som omhandler, hvordan skole, og eventuelt forældre og elev, kan følge op på indsatserne for at opnå den ønskede forandring.

Den lokalt forankrede meddelelsesbog

Meddelelsesbogen skal ses i samspil med den øvrige dialog mellem elev, forældre og skole, herunder kommunikation via Aula, skole-hjem-samtaler, elevsamtaler, forældremøder mv.

Arbejdet med meddelelsesbogen skal give mening lokalt på skolen og i det daglige arbejde. Både skolebestyrelse, skoleledelse og det pædagogiske personale spiller en central rolle i at sikre en god implementering af meddelelsesbogen.

Det besluttes lokalt om meddelelsesbogen skal være analog eller digital.

 

Relevante paragraffer i Folkeskoleloven

  • § 13 b om meddelelsesbogen

Spørgsmål og svar til Meddelelsesbog

Opdateret 07/11 2022 kl. 12:53

Det er ikke lovpligtigt, at fri- og privatskoler udarbejder meddelelsesbøger for deres elever. Fri- og privatskolerne er omfattet af friskoleloven (lov om friskoler og private grundskoler). Kravet om at udarbejde meddelelsesbog for elever fra børnehaveklasse til 9. klasse følger af folkeskoleloven.

Opdateret 07/11 2022 kl. 12:52

Intentionen er, at de nærmere rammer for meddelelsesbogen skal fastlægges lokalt, da det vil bidrage til at sikre, at der kan tages hensyn til den enkelte skoles behov og forudsætninger. Det indebærer, at det vil være op til hver enkelt skole eller kommune at finde en nærmere model for meddelelsesbogen, herunder om meddelelsesbogen skal være digital eller udarbejdes i papirform. 

Kommunen har mulighed for at beslutte, at meddelelsesbogen skal gemmes og kunne tilgås digitalt. En forudsætning herfor er, at den digitale løsning ikke lægger hindringer i vejen for den enkelte skolebestyrelses mulighed for at fastlægge principper for skolens arbejde med meddelelsesbogen i dialog med skolens ledelse og den enkelte lærers mulighed for at udarbejde fokuspunkter og øvrige oplysninger i meddelelsesbogen. En digital løsning må således ikke opstille bindinger eller formater, som begrænser skolens mulighed for at fastlægge nærmere principper for skolens meddelelsesbog.

Sidst opdateret: 19. april 2023