Hop til indhold

Baggrund og formål – frivillig og obligatorisk fase

Fra skoleåret 2024/2025 bliver det obligatorisk for alle elever i 9. og 10. klasse at anvende et nyt, centralt stillet tekstfelt til besvarelse af delprøven i skriftlig fremstilling i tysk, engelsk og fransk. Det betyder, at alle prøveafholdende skoler skal anvende tekstfeltet til prøveafvikling i fremmedsprogsfagene fra prøveterminen i december 2024 og fremadrettet. Men der er mulighed for at anvende tekstfeltet allerede fra prøveterminen i maj 2024, hvor alle prøveafholdende skoler frivilligt kan tilmelde sig at afvikle prøve under de nye prøvevilkår. 

Det nye tekstfelt skal sikre en mere ligeværdig, retfærdig afprøvning af eleverne, fordi alle elever skriver deres besvarelse i et system med samme funktionalitet og samme adgang til hjælpemidler. Samtidig vil det nye prøveformat lette tilsynsopgaven i prøvesituationen ved at imødegå udfordringerne med utilsigtet og tilsigtet snyd med brug af bl.a. ordforslagsfunktionen, oversættelsesprogrammer og kunstig intelligens.

Information om nye prøvevilkår og tekstfelt

Tekstfeltet erstatter tekstbehandlingsprogrammer som Word og Google Docs i fremmedsprogfagsprøverne. Eleverne skal fremover downloade den digitale prøve i skriftlig fremstilling og skrive deres besvarelse direkte ind i et lukket skrivefelt på en hjemmeside i stedet for at udarbejde besvarelsen i et tekstbehandlingsprogram. Når opgaven er færdiggjort, vil besvarelsen kunne omdannes til en PDF, der kan gemmes, printes og afleveres.

Tekstfeltet indeholder ikke stave- og grammatikkontrol, der fra skoleåret 2024/2025 ikke længere er et tilladt hjælpemiddel ved de skriftlige prøver i fremmedsprogsfagene. Det betyder, at tekstfeltet hverken viser de blå og røde streger, der indikerer en stave- eller grammatikfejl eller alternative skrivemåder (ordforslag). Eleverne skal således selv forsøge at finde frem til den korrekte stavemåde.

I tekstfeltet er det desuden ikke muligt at kopiere tekst ud eller ind af tekstfeltet. På den måde vanskeliggøres snyd via eksempelvis ChatGPT og Google Translate.

Eleverne må fortsat anvende ordbøger og grammatiske oversigter som hjælpemiddel. Kan disse ikke medbringes eller opbevares lokalt, kan de efter skolelederens nærmere anvisninger tilgås via internettet. Elever på særlige prøvevilkår kan få adgang til de samme hjælpemidler som hidtil, og tekstfeltet er kompatibelt med læse- og skriveværktøjer. 

De nærmere rammer for prøven, herunder prøvens forløb, varighed, hjælpemidler, bedømmelse mv., kan findes i følgende prøvevejledninger for hhv. tysk, engelsk og fransk.

Vejledningerne er midlertidige og vedrører prøveterminen maj 2024 for tilmeldte skoler.

Vejledning til nyt prøveformat i folkeskolens prøve i skriftlig tysk i 9. klasse (pdf)

Vejledning til nyt prøveformat i folkeskolens prøve i skriftlig fransk i 9. klasse (pdf)

Vejledning til nyt prøveformat i folkeskolens prøve i skriftlig engelsk i 9. klasse (pdf)

Vejledning til nyt prøveformat i folkeskolens prøve i skriftlig tysk i 10. klasse (pdf)

Vejledning til nyt prøveformat i folkeskolens prøve i skriftlig fransk i 10. klasse (pdf)

Vejledning til nyt prøveformat i folkeskolens prøve i skriftlig engelsk i 10. klasse (pdf)

Vurdering af opgaven i skriftlig fremstilling for nyt prøveformat

I vurderingen af opgaven i skriftlig fremstilling i tysk, engelsk og fransk vil der blive taget højde for, at eleven under opgavebesvarelsen har haft adgang til færre hjælpemidler. I prøvevejledningen fremgår det derfor, at der skal foretages en helhedsorienteret bedømmelse og skelnes mellem meningsforstyrrende og ikke-meningsforstyrrende fejl. Enkelte fejl, som en aktiv stave- og grammatikkontrol almindeligvis ville have opfanget, bør ikke være udslagsgivende i bedømmelsen.

De censorer, der skal rette opgavebesvarelser under det nye prøveformat, vil få besked herom, ligesom censorerne vil blive informeret om, hvad ændringerne i prøveformatet konkret betyder for vurdering af besvarelserne.

Ved tilmelding til nyt prøveformat har I som skole et ansvar for at forberede jeres elever bedst muligt til de nye prøvevilkår. Det kan fx være ved at træne opslag i elektroniske ordbøger eller retskrivning uden adgang til stave- og grammatikkontrol. 

Vilkår for deltagelse i implementeringens frivillige fase i maj 2024

Alle skoler har mulighed for at anvende det nye prøveformat allerede ved prøverne i maj 2024, inden det fra december 2024 bliver obligatorisk at anvende tekstfeltet. 

Der udsendes vejledningsmateriale og tilbydes eksempelprøver til skoler, der ønsker at anvende tekstfeltet til prøverne i maj 2024. 

Ved tilmelding til prøveterminen i maj 2024 er skolen forpligtet til at overholde følgende krav:

  • Skolen deltager med alle tre fremmedsprogsfag (tysk, engelsk og fransk). 
  • Skolen deltager med den/de årgang(e), som er angivet af skolen i tilmeldingen. Det er et krav, at en skole tilmelder sig forsøget med hele 9. og/eller 10. årgang. Skolen kan ikke deltage med enkelte klasser af hensyn til de praktiske foranstaltninger under selve prøveafholdelsen. 
  • Såfremt skriftlig tysk/engelsk/fransk udtrækkes som prøvefag, forpligter skolen sig i maj 2024 til at afholde prøven under de nye prøvevilkår.
  • Skolen er forpligtet til at følge Styrelsen for Undervisning og Kvalitets vejledning for de skriftlige prøver i tysk/engelsk/fransk, som udsendes i december 2023.
  • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet beskikker en censor, der er orienteret om de nye prøvevilkår, til at rette prøverne i tysk/engelsk/fransk. Skolen vil modtage meddelelse herom ultimo marts gældende for prøveterminen maj-juni. 

Det anbefales, at skolernes deltagelse sker på baggrund af en drøftelse mellem skolens ledelse, sprogfagslærerne, elever og forældre og med en bred tilslutning fra de involverede. På den måde understøttes det samarbejde, der er nødvendigt for at få en god proces frem mod afholdelse af prøven.

Rammer for prøven i skriftlig tysk/engelsk/fransk ved deltagelse i maj 2024

Ved deltagelse er det vigtigt, at skolen er bekendt med og indvilliger i nedenstående forhold:

  • Ved deltagelse erstatter de nye prøvevilkår de nuværende prøvevilkår i skriftlig tysk/engelsk/fransk i 9. og/eller 10. klasse. Det betyder, at delprøven i skriftlig fremstilling afvikles i et tekstfelt uden stave- og grammatikkontrol. De øvrige delprøver vil være uændrede.
  • Tysk/engelsk/fransk er udtræksfag, jf. § 7 i bekendtgørelse nr. 1224 af 31/8/2022 om folkeskolens prøver. Derfor er der ingen garanti for, at skoler, der tilmelder sig, kommer til at aflægge prøven. Såfremt prøven ikke udtrækkes, har skolen fortsat adgang til vejledningsmateriale og eksempelprøver, der kan bruges til forberedelse.
  • Deltagelsen påvirker ikke regler og rammer for undervisningen i tysk/fransk/engelsk. Det vil sige, at skoler, der vælger at deltage i forsøget, fortsat skal følge rammerne for undervisningen i fagene, jf. Fælles Mål. Det anbefales dog, at sprogfagslærere forbereder eleverne ved fx at træne opslag i elektroniske ordbøger og retskrivning uden adgang til stave- og grammatikkontrol.
  • I beregningen af bestå-kravet ved folkeskolens prøver efter 9. og 10. klasse skal prøvekarakteren i tysk/engelsk/fransk skriftlig indgå, såfremt prøven udtrækkes. 

Sådan tilmelder skolen sig til prøveterminen i maj 2024

Tilmelding sker ved at udfylde den survey, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udsendt sammen med et annonceringsbrev til alle prøveafholdende skoler den 27. november 2023.

Hvis en skole ikke har modtaget surveyen eller annonceringsbrevet, kan skolen kontakte Folkeskolens Prøver på fp@stukuvm.dk. Fristen for tilmelding er den 30. januar 2024 (bemærk den korte frist).

Skoler, der ikke vælger at deltage fra maj 2024

Skoler, der ikke ønsker at deltage i implementeringens frivillige fase, skal første gang anvende tekstfeltet til eventuelle semesterprøver i vinterterminen 2024. De elever, der aflægger sygeprøver i december 2024 skal aflægge prøve under de samme prøvevilkår som resten af deres årgang. 

Der vil løbende blive offentliggjort vejledningsmateriale på ministeriets hjemmeside og komme yderligere information frem mod skoleåret 2024/2025. 

Skoler, der ikke deltager i den frivillige fase i maj 2024, vil ikke få adgang til eksempelprøver i begyndelsen af 2024, da tekstfeltet ikke berører nuværende 9. og 10. årgange på disse skoler. 

Sidst opdateret: 26. februar 2024