Hop til indhold

Undervisningen i et eux-forløb skal udnytte synergien mellem de gymnasiale dele og erhvervsuddannelsesdelene.

Det skal blandt andet ske ved, at undervisningen på gymnasialt niveau så vidt muligt knyttes an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser. Hvordan skolerne gør dette i den konkrete undervisning, skal indgå i skolens lokale undervisningsplan. 

Det er netop udnyttelsen af synergimulighederne, der gør det muligt at afkorte undervisningstiden i eux-forløbene. Det skaber tidsmæssigt attraktive uddannelsesforløb i forhold til at gennemføre to adskilte uddannelsesforløb.

Ministeriet har udarbejdet vejledninger til undervisningen på gymnasialt niveau, som indgår i eux-forløb. Vejledningerne skal understøtte lærernes arbejde med at knytte undervisningen an til erhvervsuddannelserne.

Se vejledningerne under de enkelte gymnasiale fag.

Undervisning og læreplaner

Læreplaner og undervisningstiden til det enkelte fag i et eux-forløb er fastsat i uddannelsesbekendtgørelserne for de enkelte uddannelser. Se bekendtgørelser for merkantile uddannelser med eux og tekniske uddannelser med eux.

Nogle fag på C-niveau i hovedforløbet og det studiekompetencegivende forløb findes både i grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen for erhvervsuddannelser og i de gymnasiale bekendtgørelser. I disse tilfælde er det skolerne, der vælger, hvilken læreplan undervisningen følger. 

Læs mere om indhold og fag på merkantil eux og teknisk eux.

Uddannelsestiden i de tekniske eux-forløb er i varierende grad kortere end den tilsvarende undervisningstid i de gymnasiale uddannelser. Det skyldes, at eleverne opnår relevante kompetencer i undervisningen i erhvervsuddannelsesdelene. Og at de dermed hurtigere kan tilegne sig kompetencerne for det enkelte fag på gymnasialt niveau.

Krav til undervisningskompetencer

Kravene til undervisningskompetencer følger de bekendtgørelser, som undervisningen tilrettelægges efter.

For fag fra grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne gælder kravene til undervisningskompetencer i erhvervsuddannelserne. 

For fag hentet fra de gymnasiale bekendtgørelser gælder kravene til undervisningskompetencer til de gymnasiale uddannelser.

I pædagogikumbekendtgørelsen er der fastsat regler om, at lærere med faglig kompetence fra HD 2. del med nærmere fastlagt fagdidaktisk supplering kan undervise i relevante gymnasiale merkantile fag, når faget indgår i et eux-forløb. Det er angivet, hvilke fag og hvilke krav til fagdidaktisk supplering der er tale om.

Udbudsret

Udbudsretten til eux-forløb følger udbudsretten til de enkelte erhvervsuddannelser. Det betyder, at hvis en institution er godkendt til at udbyde en erhvervsuddannelse, vil institutionen også være godkendt til at udbyde uddannelsen som eux-forløb, hvis institutionen har de nødvendige forudsætninger for at gennemføre gymnasial undervisning og afholde prøver på gymnasialt niveau eller har indgået samarbejde med en anden uddannelsesinstitution, der har forudsætningerne. Det fremgår af § 33 a, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser (retsinformation.dk).

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 11. juni 2024