Hop til indhold

Et eux-forløb på de tekniske erhvervsuddannelser består af et grundforløb og et hovedforløb.

Grundforløb

Grundforløbet er delt op i to dele af hver 20 ugers varighed. Grundforløbet har samme varighed som grundforløb i ordinære erhvervsuddannelser.

Grundforløbet indeholder (ud over indholdet i de ordinære uddannelser) seks grundfag på C-niveau. Dansk, engelsk, samfundsfag og matematik indgår i alle eux-forløb. De resterende to fag, er målrettet den enkelte erhvervsuddannelse.

Fagenes læreplaner på grundforløbet

I grundfagene på C-niveau undervises der efter fagbilagene i bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne.

Hovedforløb

Hovedforløbet varighed i et teknisk eux-forløb er fastsat i uddannelsesbekendtgørelserne.

Hovedforløbets varighed forlænges i forhold til de ordinære erhvervsuddannelse som følge af længere skoleperioder, men kan omvendt være afkortet som følge af kortere oplæringsperioder.

Hovedforløbet vil ud over det ordinære indhold i erhvervsuddannelsen indeholde en række fag og niveauer på gymnasialt niveau. Dansk A og engelsk B indgår i alle eux-forløb. Derudover indgår der en række gymnasiale fag, som er fagligt relevante for den enkelte erhvervsuddannelse. Det kan eksempelvis være fag som teknikfag, teknologi, matematik, fysik, design, psykologi eller samfundsfag. Endelig indgår der et skriftligt erhvervsområdeprojekt.

Eux-bevis udstedes, når du afslutter hovedforløbet og dermed hele eux-forløbet. Eux-beviset giver generel studiekompetence til at søge videregående uddannelser.

Tekniske eux-modeller

Fag på grundforløb og hovedforløb inden for hver af de tekniske erhvervsuddannelser med eux skal følge én af de seks tekniske eux-modeller. Med valget af en eux-model følger en fast fagrække, et antal fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse og et bestemt antal valgfag. Med eux-modellen er der desuden fastsat en bestemt undervisningstid for det enkelte fag og niveau samt et minimum for, hvor meget fordybelsestid der er over hele forløbet.

Indholdet af eux-modellerne er beskrevet i eux-bekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Indholdet af eux-modellerne er ligeledes beskrevet i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser.

Se oversigt over, hvilke uddannelser der hører under hvilken teknisk eux-model nederst på siden under "Oversigt over tekniske erhvervsuddannelser fordelt på eux-modeller".

Fagenes læreplaner på hovedforløbet

I uddannelsesbekendtgørelserne er det angivet, hvilke læreplaner, der skal anvendes i eux-forløbet.

Tilrettelæggelse

Hovedforløbene i tekniske eux-forløb tilrettelægges med vekslende skole- og oplæringsperioder af cirka et halvt års varighed. Det gør det enkelt at overskue forløbene, og det gør det muligt for virksomhederne at indgå aftale med to elever, som skiftevis vil være i gang med henholdsvis en skole- og en oplæringsperiode.

Skoleperioderne skal tilrettelægges, så de både indeholder undervisning på gymnasialt niveau og undervisning fra erhvervsuddannelsen. Dermed udnyttes synergien mellem de to former for undervisning.

Oversigt over tekniske erhvervsuddannelser fordelt på eux-modeller

 • Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger
 • Bygningsmaler
 • Bygningssnedker
 • Maskinsnedker
 • Murer
 • Møbelsnedker og orgelbygger
 • Skiltetekniker
 • Stenhugger
 • Teknisk isolatør
 • Træfagenes byggeuddannelse
 
 • Bager og konditor
 • Ernæringsassistent
 • Gastronom
 • Receptionist
 • Tjener 
 
 • Anlægsgartner
 • Dyrepasser
 • Gartner
 • Landbrugsuddannelsen 
   
 • Autolakerer
 • Automatik- og procesuddannelsen
 • Data og kommunikationsuddannelsen
 • Elektriker
 • Elektronik- og svagstrømsuddannelsen
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 
 • Industritekniker
 • Karrosseriteknikeruddannelsen
 • Lastvognsmekaniker
 • Personvognsmekaniker 
 • Plastmager
 • Procesoperatør
 • Skibsmontør
 • Smed
 • Tandtekniker
 • VVS-energi
 • Værktøjsuddannelsen
   
 
 • Social- og sundhedsassistent
 • Pædagogisk assistent
 

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 26. juli 2023