Hop til indhold

Et eux-forløb på de merkantile uddannelser består af et grundforløb, et studiekompetencegivende forløb og et hovedforløb.

Grundforløbet 

Grundforløbet er delt op i to dele af hver 20 ugers varighed. Grundforløbet har samme varighed som grundforløb i ordinære erhvervsuddannelser.

Grundforløbet indeholder (ud over indholdet i de ordinære uddannelser) otte grundfag på C-niveau: Dansk, engelsk, samfundsfag, matematik, erhvervsinformatik, virksomhedsøkonomi, organisation og afsætning. Disse fag indgår i alle eux-forløb.

Fagenes læreplaner på grundforløbet

I grundfagene på C-niveau undervises der efter fagbilagene i bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne.

Studiekompetencegivende forløb 

Det studiekompetencegivende forløb har en varighed på et år. 

Forløbet indeholder en række fag og niveauer m.v. på gymnasialt niveau. Dansk A, engelsk B og informatik B indgår i alle eux-forløb. Derudover indgår der en række gymnasiale fag, som er fagligt relevante for den enkelte erhvervsuddannelse. Det kan eksempelvis være fag som erhvervsjura eller fremmedsprog. Endelig indgår der et skriftligt erhvervsområdeprojekt. De gymnasiale fag for det enkelte eux-forløb fremgår af uddannelsesbekendtgørelserne.

Du afslutter forløbet med bevis for eux 1. del. For elever optaget før august 2017 giver beviset generel studiekompetence. For elever optaget efter august 2017 giver beviset studiekompetence på samme niveau, som hf uden overbygning.

Den merkantil eux-model

Fag på grundforløb og studiekompetencegivende forløb inden for hver af de fem merkantile erhvervsuddannelser skal følge den merkantile eux-model. Med den merkantile eux-model følger en fast fagrække, et antal fag målrettet den enkelte erhvervsuddannelse og et bestemt antal valgfag. Med eux-modellen er der desuden fastsat en bestemt undervisningstid for det enkelte fag og niveau samt et minimum for, hvor meget fordybelsestid der skal være henover det studiekompetencegivende forløb.

Indholdet af den merkantile eux-model er beskrevet i eux-bekendtgørelsen (retsinformation.dk)

Indholdet af den merkantile eux-model er ligeledes beskrevet i de enkelte uddannelsesbekendtgørelser

Oversigt over, hvilke uddannelser, der hører under den merkantile eux-model

  • Detailhandelsuddannelsen med specialer
  • Erhvervsuddannelsen til eventkoordinator
  • Finansuddannelsen (obligatorisk med eux)
  • Handelsuddannelsen med specialer
  • Kontoruddannelsen med specialer (obligatorisk med eux)

Fagenes læreplaner på det studiekompetencegivende forløb

I uddannelsesbekendtgørelserne er det angivet, hvilke læreplaner, der skal anvendes i eux-forløbet.

Hovedforløbet 

Hovedforløbet i et merkantilt eux-forløb er det samme som i de ordinære erhvervsuddannelser både i indhold og varighed.

Der udstedes et eux-bevis, når du afslutter hovedforløbet og dermed hele eux-forløbet. Eux-beviset giver generel studiekompetence til at søge videregående uddannelser. 

Tilrettelæggelse

Undervisningen i de merkantile eux-forløb tilrettelægges, så den i videst mulig omfang inddrager elevernes erhvervsuddannelse. Dermed er forløbet så målrettet elevernes erhvervsuddannelse som mulig.

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 26. juli 2023