Hop til indhold

OPU står for oplæring i udlandet. Ordningen giver mulighed for, at oplæringsopholdet kan blive godkendt som en del af den danske uddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til eleven (eller den danske arbejdsgiver).

OPU-ordningen er et program for alle elever på erhvervsuddannelser. Og OPU-opholdet kan finde sted overalt i verden.

Det er dog ikke muligt at indgå en uddannelsesaftale direkte med en udenlandsk virksomhed, fordi erhvervsuddannelsesloven, som regulerer erhvervsuddannelserne, kun gælder i Danmark.

To muligheder for oplæring i udlandet

Der er to muligheder for at komme i oplæring i udlandet efter bestået grundforløb:

  • Eleven kan blive udsendt af den virksomhed, som han/hun har en uddannelsesaftale med i Danmark,
  • Eleven kan blive ansat direkte af en udenlandsk virksomhed i lønnet beskæftigelse med uddannelse for øje. Det er ikke en uddannelsesaftale. Skolen skal efterfølgende afgøre om betingelserne i lovens § 5 c, stk. 2, for optagelse i en skoleperiode i hovedforløbet er opfyldt.

Det faglige udvalg kan ikke godkende oplæringsvirksomheder i udlandet, og det kan skolen heller ikke.

OPU-koordinatorer på skolerne rådgiver

OPU-koordinatorer på erhvervs-, landbrugs- og social- og sundhedsskolerne rådgiver og varetager arbejdet med at sende eleverne af sted.

Uddannelses- og Forskningsministeriet administrerer

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, som administrerer ordningen.

Læs mere om oplæring i udlandet (ufm.dk).

Spørgsmål og svar

Oplæring i udlandet (OPU)

Opdateret 31/03 2022 kl. 10:03

Elever, der er udstationeret af deres danske lærested, vender tilbage til lærestedet og fortsætter uddannelsen, hvor udlandsopholdet sluttede.

Elever, der har gennemført forudgående skoleperioder, herunder grundforløbet, kan optages i den næste skoleperiode, såfremt eleven har været i lønnet oplæring af passende varighed og med uddannelsesformål inden for arbejdsområder og funktioner, som indgår i oplæring i erhvervsuddannelsen, i udlandet, jf. lovens § 5 c, stk. 2. Det faglige udvalg skal underrettes af skolen om optagelsen.

Opdateret 05/04 2022 kl. 13:56

Nej, lønnet beskæftigelse af passende varighed med uddannelse for øje i udlandet kan ikke gøre det ud for en kort uddannelsesaftale, men det kan eventuelt indgå som en del af praktikken i det samlede uddannelsesforløb.

Eleven kan ikke optages i skoleoplæring på baggrund af en lønnet beskæftigelse i udlandet, medmindre eleven efter opholdet i udlandet har været i en (kort) uddannelsesaftale i Danmark.

Elever, der allerede er optaget i skoleoplæring, kan i samarbejde med skoleoplæringscenteret tilrettelægge en lønnet beskæftigelse med uddannelse for øje, hvor eleven har mulighed for at fortsætte i skoleoplæring efter forløbets afslutning.

Uddannelsesaftaler i henhold til erhvervsuddannelsesloven, herunder korte uddannelsesaftaler, kan kun indgås i Danmark.

Hvis en dansk virksomhed indgår en kort uddannelsesaftale med en elev, kan en del af eller hele oplæringstiden godt foregå ved udstationering i en udenlandsk virksomhed. Dette sker ved aftale mellem virksomhederne og på den danske virksomheds ansvar.

Sidst opdateret: 28. juni 2023