Hop til indhold

Herunder kan du læse om klager over prøver. Mere detaljeret information om proceduren og frister for klager findes i kapitel 10 ’Klager over prøver’ i eksamensbekendtgørelsen.

Hvordan klager man?

En klage skal indgives til skolen senest to uger efter, at kursisten har fået sin karakter.

Klagen skal være individuel, skriftlig og præcist beskrive de faktiske omstændigheder, der kan begrunde en imødekommelse af klagen. Klagen kan for eksempel vedrøre eksaminationsgrundlaget (herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende), prøveforløbet eller bedømmelsen.

En klagesags forløb

 1. Kursisten sender sin klage til skolen.
 2. Skolen afgør, om klagen skal afvises eller fremmes.
 3. Skal klagen fremmes, forelægger skolen straks klagen for bedømmerne (ofte censorer), der hver afgiver en faglig udtalelse.
 4. Herefter forelægger skolen udtalelserne for klageren, der får mulighed for at komme med kommentarer.
 5. Skolen træffer en afgørelse. Afgørelsen kan være følgende:
  • tilbud om ny bedømmelse (ombedømmelse), dog ikke ved mundtlige prøver
  • tilbud om ny prøve (omprøve)
  • at klageren ikke får medhold i klagen.
 6. Kursisten bliver informeret skriftligt om afgørelsen.

Hvis en kursist bliver tilbudt ombedømmelse eller omprøve, så er det kursistens beslutning, om vedkommende vil tage imod tilbuddet.

Afgørelsen skal henvise til de relevante retsregler og indeholde en begrundelse, og hvis klager ikke får medhold i sin klage, en klagevejledning.

Ombedømmelse af skriftlige prøver

Ved ombedømmelse sender skolen opgavebesvarelsen, klagen, de oprindelige bedømmeres udtalelser, klagers bemærkninger hertil mv. til ombedømmerne. Ombedømmerne træffer afgørelse om karakteren og giver en begrundelse.

Ombedømmelsen kan resultere i en lavere karakter, medmindre der er tale om en fejl eller mangel ved prøven, som skolen har ansvaret for.

Læs mere om fejl og mangler ved prøver i kapitel 9 i eksamensbekendtgørelsen.

Omprøve ved mundtlige og skriftlige prøver

Omprøve skal finde sted snarest muligt. Resultatet af omprøven kan resultere i en lavere karakter, medmindre der er tale om en fejl eller mangel ved prøven, som skolen har ansvaret for.

Læs mere om fejl og mangler ved prøver i kapitel 9 i eksamensbekendtgørelsen.

Klager over retlige spørgsmål

En kursist, der har klaget til sin skole over prøver og eksamen, men ikke fået medhold eller som ikke er tilfreds med skolens afgørelse, kan klage over skolens afgørelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Det er dog udelukkende retlige spørgsmål i forbindelse med skolens afgørelse, der kan indbringes for styrelsen.

Læs mere om klager til styrelsen i kapitel 10, §55 i eksamensbekendtgørelsen.

Hvad er retlige spørgsmål?

At man kun kan klage til styrelsen over retlige spørgsmål betyder, at styrelsen kun kan behandle klagen, hvis skolen har tilsidesat reglerne i forbindelse med sin afgørelse.

Et eksempel kan være, at skolen ikke har partshørt kursisten på korrekt vis i forbindelse med klagesagsbehandlingen eller ikke overholdt en frist.

Styrelsen kan ikke tage stilling til faglige spørgsmål eller skønsmæssige vurderinger, som skolen har lagt til grund for sin afgørelse, medmindre vurderingerne ligger uden for de retlige rammer.

Sidst opdateret: 26. juli 2023