Hop til indhold

Det kan have en positiv indflydelse på børns udvikling, forældrekompetencer og for kontakten mellem hjem, dagtilbud og andre indsatser, når hjemmepædagoger besøger sårbare familier og kan støtte og vejlede. 

Det indikerer en ny evaluering, som viser lovende resultater af fire kommuners støtte- og vejledningsindsats målrettet sårbare familier. Evalueringen er gennemført af VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – på vegne af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

Af evalueringen fremgår det, at de deltagende kommuner ser de hjemmepædagogiske forløb som forebyggende og dermed som en investering i at undgå senere indsatser.

Forløbene i de fire kommuner har fulgt samme overordnede model. Målgruppen for forløbene har været familier med børn i alderen 0-3 år, som er i en sårbar situation. Det kan for eksempel være familier, hvor forældrene er usikre på deres rolle eller enlige forældre uden netværk. 

Forløbene har været frivillige at deltage i, og hjemmepædagogerne har sammen med familierne sat mål for forløbet. Målene har for eksempel handlet om at styrke rammerne og relationerne i hjemmet, at styrke børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse samt at styrke samarbejdet mellem hjem og dagtilbud. 

Evalueringen peger også på, at der er en række opmærksomhedspunkter, som skal undersøges, før modellen for hjemmepædagogiske forløb er færdigudviklet, og det kan vurderes, om den har potentiale for en større afprøvning. 

Der er ifølge rapporten eksempelvis behov for en tydeligere beskrivelse af målgruppen og afgrænsning af varighed af forløbet. Der bør desuden tilvejebringes mere viden om indsatsens betydning for børns trivsel og udvikling på sigt samt omkostninger af de hjemmepædagogiske forløb ¬- herunder i hvilket omfang det er en investering i at undgå senere indsatser. 

Bag om evalueringen af modellen for hjemmepædagogiske forløb

Initiativet med en hjemmepædagogisk støtte- og vejledningsindsats har været en del af den politiske aftale fra 2019 ’1000-dages programmet - en bedre start på livet’, indgået mellem den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti.

Formålet med evalueringen er at bidrage til udvikling af det hjemmepædagogiske forløb i flere kommuner. 

Evalueringen bygger blandt andet på workshops, spørgeskemaundersøgelser og interviews.

Læs hele evalueringsrapporten (pdf)

Læs inspirationshæfte (pdf)

Læs guide til erfaringer med hjemmepædagoger (pdf)