Hop til indhold

Færre elever i folkeskolen havde mere end 10 procent fravær i løbet af det sidste skoleår. Det fremgår af nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. 

Mens 20 procent af eleverne i folkeskolen havde mere end 10 procent fravær i løbet af skoleåret 2022/2023, gjaldt det for 26 procent af eleverne året før.  

Det samlede gennemsnitlige fravær i folkeskolen er også faldet en smule. For skoleåret 2022/2023 var det 7 procent, hvilket er 1 procentpoint lavere end for skoleåret 2021/2022. 

"Jeg er glad for, at det går den rigtige vej med fraværstallet i folkeskolen. For den enkelte elev kan et højt fravær jo få stor betydning både socialt og fagligt. Derfor er det vigtigt, at vi følger udviklingen og særligt er opmærksomme på de elever, som har mange dage, hvor de ikke kommer i skole. Hvis vi skal reducere skolefraværet endnu mere, tror jeg, det er vigtigt at inddrage de voksne, som er tættest på barnet.

Lærerne, pædagogerne og forældrene ved ofte bedre end os politikere, hvad der skal til for, at eleven kommer i skole,” siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye. 

Det samlede fravær ligger stadig på et lidt højere niveau end før covid-19-nedlukningerne. Fra 2010/2011 til 2021/2022 lå det gennemsnitlige fravær stabilt på 5-6 procent Under perioden med covid-19 - og særligt i skoleåret 2021/2022 – var der et højt sygefravær. Det medførte en markant stigning i det samlede fravær.

I 2022/2023 er det også et højt sygefravær, der er den primære årsag til det relativt høje samlede gennemsnitlige fravær.

Figur 1: Gennemsnitligt fravær over tid i folkeskolen fordelt på fraværstype

Note: Procenten angiver, hvor mange hele dage ud af alle skoledage i pågældende skoleår elever i folkeskolen i gennemsnit har været fraværende grundet hhv. sygdom, tilladt fravær og ulovligt fravær. For skoleårene fra 2019/2020 til 2021/2022 kan omstændighederne knyttet til covid-19 have haft betydning for såvel registrering af elevfravær såvel som faktisk elevfravær.

Kilde: Styrelsen for It og Læring 

Det registrerede ulovlige fravær i folkeskolen ligger fortsat på under 1 procent Det har været tilfældet siden 2019/2020, hvor bestemmelse om standsning af børne- og ungeydelse ved højt ulovligt fravær inden for et kvartal blev indført.

Det samlede gennemsnitlige fravær på specialskoler er som tidligere år på et højere niveau end på folkeskoler, men er tilsvarende faldet med knap et procentpoint fra 11,8 procent i skoleåret 2021/2022 til 10,6 procent i 2022/2023. 

Læs mere om tallene (uddannelsesstatistik.dk)

Fraværstyper forklaret

Sygefravær: Elevens fravær skyldes sygdom.

Ulovligt fravær: Fravær, hvor elvens forældre har undladt at underrette skolens leder om fraværsårsagen eller undladt at efterkomme eventuel anmodning om en lægeattest.

Lovligt fravær: Ekstraordinær frihed på grundlag af skolelederes afgørelse efter en konkret vurdering af den pågældende elevs behov for at holde fri sammenholdt med det afbræk i undervisningen, som fraværet vil indebære for eleven og for klassen.