Hop til indhold

Unge med særlige behov skal have mere indflydelse på deres uddannelse. De skal samtidig have ret til at vælge imellem flere tilbud, hvilket de ikke har i dag.

Det er regeringen, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Frie Grønne og Alternativet blevet enige om med ny aftale om ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU).

Aftalen indebærer blandt andet, at kommuner i højere grad skal inddrage de unge i såvel visitationsprocessen som i den løbende tilrettelæggelse af uddannelsen. De unge skal blandt andet sikres mere medbestemmelse ved, at de fremover får mulighed for at udfordre kommunens valg af tilbud med et alternativt forslag.

De øgede rettigheder skal understøttes ved, at de unge og deres familier får et bedre overblik over eksisterende STU-uddannelsessteder via en online-portal.

Aftalen skal også sikre, at de unge kan komme godt videre efter deres uddannelse, hvad enten det handler om at få etableret et godt fritidsliv, beskæftigelse eller videre uddannelse. Det skal blandt andet ske ved, at de unges perspektiver, fremtidsmuligheder og ønsker afklares og dokumenteres i god tid, inden de afslutter deres STU.

Desuden skal kommunernes myndighedsansvar over for både elever og uddannelsessteder tydeliggøres. Samtidig skal nye skabeloner til kvalitetsaftaler og kvalitetsparametre understøtte kommunernes arbejde med kvalitet i uddannelsen for alle unge.

”Unge med særlige behov er måske ikke altid dem, der råber højest, hvis der er problemer. Derfor har vi som samfund et helt særligt ansvar for at sikre kvaliteten på de uddannelser, som er målrettet netop dem. Det er helt på sin plads, at vi med denne aftale sikrer de unge på STU helt centrale rettigheder. Vi ved, hvor afgørende et godt uddannelsestilbud er for deres videre færd i livet, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi overhovedet kan for, at STU bliver en god oplevelse og et godt afsæt for dem,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

”Fra Venstres side er vi meget tilfredse med, at vi omsider får styrket den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse på en række vigtige områder, som vi længe har presset på for. For os har det først og fremmest været afgørende, at vi nu får en portal, som sikrer et samlet overblik over alle STU-tilbud, og vores unge fremover vil blive tilbudt forskellige valgmuligheder. Det har simpelthen ikke været godt nok, når mange af vores unge med særlige behov har haft valget mellem at blive pedel eller pedel. De har ligeså meget ret til frit valg af uddannelse som alle andre unge, og det sikrer vi blandt andet nu med denne aftale,” siger Ellen Trane Nørby og Anni Matthiesen, Venstre.

”Nu giver vi de unge, der har særlige behov, retten til i højere grad selv at kunne bestemme. De får flere rettigheder og bedre muligheder for at kunne uddanne sig videre. For SF er det vigtigt, at selvom man som ung har et fysisk eller psykisk handicap, så har man de samme muligheder som andre unge. Men det er afgørende, at man tilgodeser, at for at nå dertil, så har man brug for, at uddannelsesforløbet tager hensyn til en. I SF har vi længe kæmpet for, at personer, der har brug for hjælp, også kan komme til udlandet. Derfor er vi glade for, at vi nu endelig slår fast, at STU-elever har ret til kortere udlandsture, så de også kan opleve andre lande og kulturer på lige fod med andre unge,” siger Charlotte Broman Mølbæk, Socialistisk Folkeparti.

”RV lægger vægt på, at unge med handicap får meget bedre muligheder for at vælge deres uddannelsestilbud og ligestilles i højere grad med andre unge. Og at de unges perspektiver og fremtidsmuligheder bliver styrket med tidlig afklaring og fokus på overgange. Overgange er svære, så det at der er fokus på de unges muligheder for at komme hurtigt og godt videre efter deres STU-uddannelse er en klar styrke i aftalen. Det vil skabe større tryghed og sikkerhed for de unge og deres familier - hvad enten det handler om at få etableret et godt fritidsliv, beskæftigelse, uddannelse mv.,” siger Christina Thorholm, Radikale Venstre.

”STU-aftalen indeholder fine forbedringer. Tydeligere myndighedsansvar og oprettelse af STU-portal vil løfte kvaliteten og skabe mere gennemsigtighed. Der tages første skridt til specialeplanlægning, og finansieringsmodellen skal til eftersyn. Jeg glæder mig over, at de unge sikres nye rettigheder ved valg af uddannelsessted, og ærgrer mig til gengæld over, at der ikke kunne opnås enighed om tydeligere kvalitetskrav og et generelt tilsyn med uddannelsesstederne. Det vil Enhedslisten presse på for i det videre arbejde,” siger Jakob Sølvhøj, Enhedslisten.

"I Det Konservative Folkeparti er vi glade for, at det frie valg bliver styrket for de unge STU-elever - de skal nemlig have de samme rettigheder, som andre unge har. Derudover ser vi frem til afsøge potentialet for en overbygning til STU sammen med de andre aftalepartnere,” siger Gitte Willumsen, Det Konservative Folkeparti.

“Dansk Folkeparti er glade for, at vi med denne aftale tager væsentlige skridt i forhold til at sikre bedre rammer om STU-uddannelsen. Vi mangler fortsat at få kvalitetssikret de enkelte STU-tilbud og få skabt rammerne for en overbygning til STU. Men med denne aftale skaber vi et godt grundlag for det videre arbejde,” siger Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti.

”Jeg og Nye Borgerlige er glade for, at vi med aftalen sikrer de unge mere indflydelse på, hvilket uddannelsesforløb de får, og at de sikres rettighed til at vælge imellem flere tilbud. Målgruppen for STU er en målgruppe, der i særdeleshed også skal sikres at kunne mestre eget liv og at indgå i vigtige sociale fællesskaber. De fortjener også et frit valg. Derfor bakker vi op om aftalen,” siger Mette Thiesen, Nye Borgerlige.

”Frie Grønne er glade for være med i aftalen om at forbedre STU-uddannelsen. Det er særlig vigtigt at unge med særlige behov støttes kollektivt og individuelt til selv at træffe de bedste beslutninger omkring deres uddannelse. Mange sårbare unge gennemfører desværre ikke en ungdomsuddannelse, hvilket forringer deres muligheder i livet. Firkantede krav fra konkurrencesamfundet om uddannelsesparathedsvurderinger og karaktergennemsnit dømmer for mange unge ude på forhånd. Vi skal have flere med, og ingen skal udelukkes fra at få en uddannelse og finde sin rette vej gennem livet, uanset baggrund og livssituation,” siger Susanne Zimmer, Frie Grønne.

”Alternativet er glade for at kunne hjælpe STU-målgruppen med et skærpet fokus på deres rettigheder. Vi ser frem til den videre udmøntning,” siger Torsten Gejl, Alternativet.

De fleste initiativer i aftalen træder i kraft den 1. august 2023. Enkelte dele af aftalen vil dog først være gældende fra 2024.

Med aftalen afsættes samlet set 11,5 millioner kroner i 2022-2024 og 5,2 millioner kroner varigt fra 2025 og frem til udmøntningen af initiativerne. Initiativerne finansieres inden for Børne- og Undervisningsministeriets eksisterende ramme.

Initiativer i aftalen

 1. Skærpet formål med STU
  De unge skal have de bedste forudsætninger for at komme godt videre i tilværelsen efter STU.

 2. Flere rettigheder for valg af tilbud
  De unge får ret til at vælge mellem flere relevante tilbud og til at komme med et alternativt forslag.

 3. Tydeligere myndighedsansvar
  De eksisterende krav til kommunernes overenskomster med STU-uddannelsesstederne bliver en del af STU-loven og -bekendtgørelsen, og kommunerne understøttes i at skabe kvalitet i tilbuddene.

 4. Fagligt grundlag for specialeplanlægning
  Der etableres et fagligt grundlag for politisk stillingtagen til det videre arbejde med en specialeplanlægning af STU-området gennem kortlægninger og analyser.

 5. Bedre overblik over STU-tilbud
  Der etableres en STU-portal over eksisterende uddannelsessteder, der udbyder STU.

 6. Tidlig afklaring og bedre overgang
  De unges perspektiver, fremtidsmuligheder og ønsker skal afklares, inden de afslutter deres STU.

 7. Unges ret til at blive hørt
  Kommuner og uddannelsesinstitutioner skal i højere gad inddrage den unge i visitationsprocessen og tilrettelæggelse af uddannelsen.

 8. Seksualvejledning til unge i STU-målgruppen
  Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefalinger til, hvordan STU-målgruppen får relevant seksualvejledning.

 9. Økonomimodel for STU
  Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal komme med anbefaling til økonomimodellen for STU.

Hvem er målgruppen for STU? 

STU henvender sig til unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til det 3-årige uddannelsesforløb, men alene at den unge ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, selv om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte.